Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Intervence ČNB a jejich vliv na vybrané makroekonomické ukazatele

Autor práce: Mayerlová, Evelyn
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Osoba oponující práci: Blatná, Dagmar

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Intervence ČNB a jejich vliv na vybrané makroekonomické ukazatele
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je posoudit vliv devizových intervencí České národní banky na vybrané makroekonomické agregáty, kterými jsou dovoz, vývoz, HDP a míra nezaměstnanosti, a také posouzení vlivu devizových intervencí na zahraniční obchod s nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky, kterým je Německá spolková republika. Práce se skládá z teoretického úvodu, kde je obecně shrnuta funkce České národní banky v České republice a vznik, popis a průběh devizových intervencí uskutečněných na tuzemském trhu. Další část práce se věnuje statistické analýze vlivu devizových intervencí na dané makroekonomické agregáty. Analýza je provedena pomocí kointegrační analýzy. Vysvětlující proměnnou je výše měnového kurzu a vysvětlovanými proměnnými jsou dovoz, vývoz, HDP a míra nezaměstnanosti. Pomocí jednorovnicových modelů je popsán vliv výše měnového kurzu na výše uvedené vysvětlované proměnné.
Klíčová slova: měnový kurz; intervence; makroekonomické agregáty; Česká národní banka; časové řady; kointegrační analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Intervence ČNB a jejich vliv na vybrané makroekonomické ukazatele
Překlad názvu: Czech National Bank interventions and their the impact on selected macroeconomic aggregates
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of this diploma thesis is to assess the impact of Czech National Bank interventions on selected macroeconomic aggregates such as import, export, GDP and unemployment rate and also assess the impact of interventions on foreign trade with the most important business partner of the Czech Republic, the German Federal Republic. The thesis consists of a theoretical introduction, where the function of the Czech National Bank in the Czech Republic is summarized and the formation, description and course of interventions on the domestic market. The next part of the thesis deals with the statistical analysis of the influence of interventions on the given macroeconomic aggregates. The analysis is performed by cointegration analysis. The explaining variable is the exchange rate and explained variables are import, export, GDP and the unemployment rate. Single-equation models describe the effect of the exchange rate on the above explained variables.
Klíčová slova: exchange rate; intervention; macroeconomics aggregates; time series; Czech National Bank; co-integration analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2016
Datum podání práce: 9. 5. 2018
Datum obhajoby: 07.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59410_xmaye00.pdf [2,09 MB]
Oponentura57112_blatna.pdf [337,92 kB]
Hodnocení vedoucího59410_arltova.pdf [199,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59410/podrobnosti