Finančná analýza firmy Mondelez Czech Republic s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finančná analýza firmy Mondelez Czech Republic s.r.o.
Autor práce:
Kopčáková, Dominika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Smrčka, Luboš
Osoba oponující práci:
Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Bakalárska práca sa venuje finančnej analýze spoločnosti Mondelēz Czech Republic s.r.o. Práca sa delí do dvoch častí na teoretickú a praktickú časť. Ako zdroj dát pre finančnú analýzu boli využité verejne dostupné informácie. Cieľom práce je vyhodnotiť celkovú finančnú situáciu spoločnosti za roky 2012 – 2016. V teoretickej časti sú uvedené obecné informácie o finančnej analýze, jej užívateľoch, pomerových ukazovateľoch a o metódach celkového zhodnotenia finančného zdravia spoločnosti. V praktickej časti je stručne predstavená skúmaná spoločnosť a následne je aplikovaná metodika z teoretickej časti. Zistené výsledky sú zhrnuté v závere práce.
Klíčová slova:
vertikálna a horizontálna analýza; pomerové ukazovatele; bonitné a bankrotové modely; čistý pracovný kapitál; finančná analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 3. 2018
Datum podání práce:
13. 5. 2018
Datum obhajoby:
11.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65184_kopd00.pdf [1,97 MB]
Oponentura:
57452_schj02.pdf [519,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
65184_smrckal.pdf [334,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65184/podrobnosti