Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Hédonismus a emoce v marketingu mezinárodních kosmetických firem

Autor práce: Binková, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Osoba oponující práci: Stibor, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hédonismus a emoce v marketingu mezinárodních kosmetických firem
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce si klade za cíl čtenáře seznámit s rolí emocí a hédonismu v marketingu kosmetických firem. Vzhledem k šíři portfolia kosmetických produktů pro účely diplomové práce byly vybrány pouze oblasti dekorativní kosmetiky a barev na vlasy. Hlavním cílem je potvrzení či odmítnutí hypotézy H1 - dekorativní kosmetika je spíše hédonistické povahy a úzce souvisí s emocemi spotřebitelek, zatímco barvy na vlasy jsou spíše utilitaristického charakteru. První část práce teoreticky vymezuje samotné pojmy hédonismus, emoce, impulzivní nakupování atd. Druhá část práce zkoumá současný marketing mezinárodních kosmetických firem, a to analýzou reklamních sdělení, designového provedení místa prodeje a v neposlední řadě analýzou obalů produktů. Taktéž je v praktické části kladen důraz na vnímání kosmetiky ze strany uživatelek, zejména jejich emoce spjaté s používáním kosmetiky.
Klíčová slova: reklama; efekt ospravedlnění; Marketing; hédonismus; emoce; impulzivní nakupování; mezinárodní kosmetické firmy; emoční marketing; podprahová reklama; rozhodovací kupní proces

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hédonismus a emoce v marketingu mezinárodních kosmetických firem
Překlad názvu: Hedonism and Emotions in Marketing of Cosmetic Companies
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master thesis aims to acquaint the reader with the role of emotions and hedonism in the marketing of cosmetic companies. Due to the width of portfolio of cosmetic products, just areas of decorative cosmetics and hair colorants were selected. The main goal of the master thesis was to confirm or reject the H1 hypothesis – decorative cosmetic is rather hedonistic in nature and is closely related to consumer emotions, while hair colorants are rather utilitarian in nature. The first part of thesis theoretically defines the terms hedonism, emotions, impulsive shopping behavior etc. The second part explores the current marketing practices of international cosmetics companies. There is an analysis of advertising, analysis of sales of point design and last but not least analysis of product packaging. A great emphasis is also placed on the perception of cosmetics by users, especially on their emotions associated with the use of cosmetics.
Klíčová slova: justification effect; Marketing; hedonism; emotions; advertising; impulsive buying; international cosmetic companies; emotional marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2017
Datum podání práce: 15. 5. 2018
Datum obhajoby: 31.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62468_xbinz00.pdf [3,27 MB]
Oponentura55767_Stibor.pdf [496,70 kB]
Hodnocení vedoucího62468_kasparov.pdf [466,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62468/podrobnosti