Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Regulácia AML a implementácia v praxi

Autor práce: Bafrncová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Blahová, Naďa
Osoba oponující práci: Marková, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Regulácia AML a implementácia v praxi
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom tejto bakalárskej práce je priblížiť vývoj AML regulácie a jej súčasnú podobu v Českej republike, podať ucelený pohľad na proces boja proti praniu špinavých peňazí, ktorý vyvíjajú banky v českom prostredí, poukázať na postupy bánk, ktoré pomáhajú zabrániť využívaniu bankového sektoru k praniu peňazí a upozorniť na samotný proces šetrenia podozrivých obchodov v rámci AML. V tejto bakalárskej práci sú popísané aj medzinárodné pramene regulácie na európskej a globálnej úrovni spolu s prehľadom medzinárodných inštitúcií, ktoré pôsobia v AML problematike. Implementačná časť regulatívnych pravidiel do prostredia Českej republiky je venovaná analytickým výstupom činnosti Finančného analytického úradu s cieľom odhaliť prepojenia medzi samotnou reguláciou a štatistickými dátami zozbieranými týmto úradom. V tejto časti je vyvinutá snaha odhaliť minulé trendy s nadväznosťou na budúce smerovanie v prostredí novo implementovaných regulatívnych pravidiel.
Klíčová slova: regulácia AML; Finančný analytický úrad ; pranie špinavých peňazí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Regulácia AML a implementácia v praxi
Překlad názvu: AML regulation and implementation in practice
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to outline the development of AML regulation and its current appearance in the Czech Republic, to submit a comprehensive view of the process of combating money laundering exerted by banks in the Czech environment, refer to the practice of banks to help prevent the use of the banking sector for money laundering and to highlight the process of investigating suspicious transactions within the AML. This bachelor's thesis also describes international sources of regulation at European and global level, along with an overview of international institutions that are active in AML issues. Implementation part of regulatory rules in the Czech Republic is dedicated to analytical outputs activity of Financial Analytical Office in order to uncover links between the regulation and the statistical data collected by that office. In this part, an effort is made to reveal past trends with a view to future direction in the environment of newly implemented regulatory rules.
Klíčová slova: money laundering; AML regulation; Financial Analysis Office

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2017
Datum podání práce: 23. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64269_bafv00.pdf [458,66 kB]
Oponentura57203_markovaj.pdf [140,27 kB]
Hodnocení vedoucího64269_blahova.pdf [147,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64269/podrobnosti