Spokojenost zákazníků v restauračních službách

Autor práce: Solnařová, Iva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Osoba oponující práci: Gunina, Daria

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spokojenost zákazníků v restauračních službách
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou průzkumu spokojenosti zákazníků se službami restaurace Wine Food Market Praha Smíchov. Hlavním cílem práce je zjistit spokojenost zákazníků s poskytovanými službami v restauraci Wine Food. Dále analyzovat názory zákazníků a odhalit případné nedostatky, na jejichž řešení by se měla restaurace zaměřit, aby zvýšila kvalitu služeb a tím i spokojenost zá-kazníků. K získání informací od respondentů byl použit vlastní kvantitativní vý-zkum ve formě elektronického dotazování. Také došlo k neformálním rozhovorům se zaměstnanci a vedením restaurace. Na základě průzkumu bylo zjištěno, že zá-kazníci restaurace jsou se službami spokojeni, i když vnímají jisté výkyvy kvality. Z otevřených otázek vyplynulo několik problematických oblastí, na které by se ve-dení restaurace mělo zaměřit, aby lépe uspokojilo očekávání zákazníků.
Klíčová slova: marketingový výzkum; spokojenost zákazníků; stravovací zařízení; dotazník

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spokojenost zákazníků v restauračních službách
Překlad názvu: Satisfaction of customers in restaurant services
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis is focused on a customer satisfaction with the services of restaurant Wine Food Market Praha Smíchov. The main goal of the thesis is to find out if the customers are satisfied with the services provided in Wine Food restaurant. Further analyze customers' opinions and identify possible weak points that the restaurant should focus on in order to improve the quality of services and thus the satisfaction of customers. In order to obtain information from the respondents, own quantitative research in the form of electronic questioning was used. There were also informal conversations with staff and restaurant management. Based on the survey, it was found out that customers are satisfied with the service, even though they perceive certain fluctuations in quality. The open questions have revealed several problematic areas on which the restaurant should focus to better meet customer expectations.
Klíčová slova: marketing research; customer satisfaction; catering facilities; questionnaire

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 4. 2017
Datum podání práce: 28. 6. 2018
Datum obhajoby: 07.09.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce64458_soli01.pdf [1,57 MB]
Oponentura58443_xgund00.pdf [193,64 kB]
Hodnocení vedoucího64458_musil.pdf [25,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64458/podrobnosti