Spokojenost zákazníků v restauračních službách

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Spokojenost zákazníků v restauračních službách
Autor práce:
Solnařová, Iva
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Musil, Martin
Osoba oponující práci:
Gunina, Daria
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou průzkumu spokojenosti zákazníků se službami restaurace Wine Food Market Praha Smíchov. Hlavním cílem práce je zjistit spokojenost zákazníků s poskytovanými službami v restauraci Wine Food. Dále analyzovat názory zákazníků a odhalit případné nedostatky, na jejichž řešení by se měla restaurace zaměřit, aby zvýšila kvalitu služeb a tím i spokojenost zá-kazníků. K získání informací od respondentů byl použit vlastní kvantitativní vý-zkum ve formě elektronického dotazování. Také došlo k neformálním rozhovorům se zaměstnanci a vedením restaurace. Na základě průzkumu bylo zjištěno, že zá-kazníci restaurace jsou se službami spokojeni, i když vnímají jisté výkyvy kvality. Z otevřených otázek vyplynulo několik problematických oblastí, na které by se ve-dení restaurace mělo zaměřit, aby lépe uspokojilo očekávání zákazníků.
Klíčová slova:
marketingový výzkum; spokojenost zákazníků; stravovací zařízení; dotazník

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 4. 2017
Datum podání práce:
28. 6. 2018
Datum obhajoby:
07.09.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64458_soli01.pdf [1,57 MB]
Oponentura:
58443_xgund00.pdf [193,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
64458_musil.pdf [25,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64458/podrobnosti