Analýza mediální konzumace Generace Y

Autor práce: Kozelková, Jennifer
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Osoba oponující práci: Šimůnek, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza mediální konzumace Generace Y
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce pojednává o médiích, jejich dělení, konzumaci a Generaci Y. Teoretická část provede rešerši problematiky masových médií a mediální konzumace. Jsou zde podrobně vysvětleny zásadní pojmy jako například mediální konzumace, mediální gramotnost, mediální konzument, fake news, reklama či generace Y. Cílem této práce je analyzovat mediální konzumaci Generace Y a vysvětlit, jak mediální konzumace závisí na dosaženém vzdělání. Praktická část staví na využití kvalitativních výzkumných metod. Součástí práce je tedy vlastní kvalitativní výzkum (s využitím rozhovoru a experimentu) mediální konzumace zástupců Generace Y v podobě skupiny lidí ve věku od 19-25 let a interpretace výsledků výzkumu.
Klíčová slova: Média; Mediální konzumace; Mediální konzument; Fake news; Generace Y

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza mediální konzumace Generace Y
Překlad názvu: The analysis of Generation Y media consumption
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This work is concerned with media, splitting media into media types, media consumption and Generation Y. The theoretical part shows the research of mass media and media consumption issues. The basic terms such as media consumption, media literacy, media consumer, fake news, advertisement or Generation Y are explained in detail in this part of the work. The goal of this work is to analyse media consumption of Generation Y and to explain how the media consumption depends on education achieved. The practical part is based on qualitative research methods. This work contains personal qualitative research (made of interview and experiment) of Generation Y media consumption. Generation Y is represented by a group of people from 19 to 25 years old. Interpretation of the research results creates the last part of the work.
Klíčová slova: Generation Y; Media; Media consumption; Media consumer; Fake news

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 4. 2017
Datum podání práce: 28. 6. 2018
Datum obhajoby: 07.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61789_xkozj27.pdf [1,13 MB]
Oponentura54733_qsimm05.pdf [139,88 kB]
Hodnocení vedoucího61789_xgund00.pdf [382,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61789/podrobnosti