Hrubý domácí produkt a alternativní ukazatele blahobytu - jejich význam a měřitelnost

Autor práce: Kroc, Patrik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Osoba oponující práci: Klement, Josef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hrubý domácí produkt a alternativní ukazatele blahobytu - jejich význam a měřitelnost
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem mojí diplomové práce je najít vhodný způsob měření blahobytu ve společnosti, který bude zohledňovat nejen objektivní determinanty kvality života, ale také poznatky z oblasti identifikace subjektivních faktorů životní spokojenosti obyvatel. Tohoto cíle je v práci dosaženo zejména na základě porovnání více než 15 existujících indexů a ukazatelů kvality života i osobní pohody, z něhož vyplynula konkrétní doporučení pro revizi návrhu nové metodiky měření kvality života vydané Úřadem vlády České republiky 31. března 2018, která by u nás měla začít být využívána od roku 2020 (Maussenová a kol. 2018). Dále jsou v práci identifikovány slabé a silné stránky rozvoje České republiky ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie a z teritoriálního pohledu jsou za nejvíce zaostalé regiony označeny kraje Moravskoslezský a Zlínský. Získané poznatky nepochybně mohou přispět k systematičtější stimulaci kvality života obyvatel ČR, jak na úrovni nástrojů fiskální politiky, tak na úrovni rozhodování vedení měst a obcí.
Klíčová slova: kvalita života; osobní pohoda; štěstí; udržitelnost; životní spokojenost; blahobyt; hrubý domácí produkt

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hrubý domácí produkt a alternativní ukazatele blahobytu - jejich význam a měřitelnost
Překlad názvu: Gross Domestic Product and Alternative Indicators of Wellbeing - Their Importance and Measurability
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of my diploma thesis is to identify a way to appropriately measure the well-being of society which will consider both objective determinants of quality of life and subjective factors influencing life satisfaction of the population. This objective is attained mainly through the analysis of more than 15 existing indicators which resulted into specific recommendations for improvement of the new methodology for measuring the quality of life in the Czech Republic that was proposed on 31st March 2018 and is expected to be used from 2020 (Maussen a kol. 2018). I also highlight the strengths and weaknesses of quality of life in the Czech Republic in comparison with the rest of the European Union. This should improve the efficiency of decision making process of (local) government. The regions in the Czech Republic which requires the most attention in terms of improving the quality of life of its citizens are Moravian-Silesian Region and Zlín Region.
Klíčová slova: quality of life; well-being; happiness; sustainability; life satisfaction; welfare; gross domestic product

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2018
Datum podání práce: 14. 8. 2018
Datum obhajoby: 18.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64683_xkrop19.pdf [3,08 MB]
Oponentura58738_xklej00.pdf [649,24 kB]
Hodnocení vedoucího64683_step01.pdf [1,24 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64683/podrobnosti