Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ekonomické a legislativní aspekty aukčního trhu s výtvarným uměním v České republice

Autor práce: Vičarová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Prokůpek, Marek
Osoba oponující práci: Janištinová, Anna

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomické a legislativní aspekty aukčního trhu s výtvarným uměním v České republice
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje tématu aukcí výtvarného umění v České republice, s důrazem na ekonomiku a legislativu. Analyzuje současný stav českého trhu s výtvarným uměním, srovnává ho se zahraničím a definuje legislativní opatření trhu a ekonomické nástroje nebo teorie, které s obchodem s výtvarným uměním souvisí. V teoretické části jsou vymezeny hlavní pojmy a typologie aukcí, následně je popsán současný stav trhu a je shrnuta dnešní praxe, která vychází z platné legislativy. Popsán je celý průběh aukce a její náležitosti a také aktéři na trhu s uměním. Praktická část přináší tři polostrukturované rozhovory s odborníky, které odpovídají na tematické otázky a nastiňují hlavní problémy, řešení a trendy aukčního trhu s výtvarným uměním u nás i v zahraničí.
Klíčová slova: výtvarné umění; aukce; dražba; ekonomika a legislativa aukcí; autorské poplatky; trh s uměním

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomické a legislativní aspekty aukčního trhu s výtvarným uměním v České republice
Překlad názvu: Economic and legislative aspects of the fine arts auction market in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis is devoted to the subject of art auctions in the Czech Republic, with an emphasis on economics and legislation. It analyzes the current state of the Czech art market, compares it with foreign countries and defines legislative measures of the market and economic instruments or theories related to the topic. In the theoretical section, the main concepts and typology of auctions are defined, the current state of the market is described and the current practice based on valid legislation is summarized. There i salso described the whole process of the auction and its requirements as well as the actors on the art market. The practical section brings three semi-structured interviews with experts, who answer the thematic questions and there ate outlined the main problems, solutions and trends of the auctions market in the Czech Republic and also abroad.
Klíčová slova: auction; sale; economic and legislative aspects of the fine arts auction; copyright fees; fine arts auction market; fine arts

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2018
Datum podání práce: 28. 8. 2018
Datum obhajoby: 11.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65051_xvicb00.pdf [19,78 MB]
Oponentura58689_jana00.pdf [2,11 MB]
Hodnocení vedoucího65051_xprom59.pdf [60,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65051/podrobnosti