Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Online marketing vo vybranej firme

Autor práce: Ambrošová, Kamila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Osoba oponující práci: Zeman, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Online marketing vo vybranej firme
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá online marketingom vo vybranej firme. Cieľom práce bolo určenie optimálnej online marketingovej stratégie vybranej firmy pre český trh. V teoretickej časti práce sú vytýčené základné elementy, z ktorých online marketing vznikol. Nachádza sa tu charakteristika tradičného marketingu, marketingového plánu a marketingového mixu, a tiež porovnanie tradičného a online marketingu. V druhej kapitole je stručne opísaný vznik a vývoj internetu a internetového prostredia, a tiež vznik a história samotného online marketingu a jeho ciele. Ďalšie časti pojednávajú o nástrojoch využívaných v online marketingu. V praktickej časti diplomovej práce sú teoretické poznatky aplikované do praxe. Nachádza sa tu charakteristika vybranej firmy, SWOT analýza a vytýčenie konkurencie v Českej republike. V ďalších častiach je pojednávané o konkrétnom použitím online marketingových nástrojov – platenej reklamy, optimalizácie pre vyhľadávače a marketingu na sociálnych sieťach. Činnosti sú okrem štatistických údajov podložené najmä rozsiahlou analýzou kľúčových slov. Jednotlivé časti sú na konci diplomovej práce zhrnuté do časového harmonogramu, kde je okrem časového rozdelenia činností určená aj dôležitosť jednotlivých činností.
Klíčová slova: online marketingová stratégia; marketing na sociálnych sieťach; online marketing; tradičný marketing; optimalizácia pre vyhľadávače; platená reklama

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Online marketing vo vybranej firme
Překlad názvu: Online Marketing in Selected Company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The theme of the diploma thesis is online marketing in selected company. The aim of the thesis was to determine the optimal online marketing strategy of the selected company for the Czech market. In the theoretical part of the thesis are defined the basic elements from which the online marketing originated. The chapter contains characteristic of traditional marketing, marketing plan and marketing mix, as well as comparison of traditional and online marketing. The second chapter briefly describes the origin and development of the Internet and the Internet environment, as well as the origins and history of the online marketing itself and its aims. The other sections discuss the tools used in online marketing. In the practical part of the diploma thesis the theoretical knowledge is applied to practice. Here is the characteristic of the selected company, the SWOT analysis and the description of competitors in the Czech Republic. The next section describes use of online marketing tools for the selected company - paid advertising, search engine optimization and social marketing. Apart from statistical data, the activities are supported by keyword analysis. At the end of the diploma thesis, the individual parts are summarized in a timetable where, apart from the time division of activities, is determined also the importance of individual activities.
Klíčová slova: online marketing; search engine optimization; online marketing strategy; traditional marketing; paid advertising; social media marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 07.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62553_xambk00.pdf [2,68 MB]
Oponentura59852_zeman.pdf [61,59 kB]
Hodnocení vedoucího62553_filipova.pdf [61,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62553/podrobnosti