Komparace rodinné politiky v ČR a Švédsku v letech 2000 - 2017: vliv rodinné politiky na participaci rodičů na rodičovské dovolené a na možnosti návratu do zaměstnání

Autor práce: Jestříbek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci: Kubelková, Karina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace rodinné politiky v ČR a Švédsku v letech 2000 - 2017: vliv rodinné politiky na participaci rodičů na rodičovské dovolené a na možnosti návratu do zaměstnání
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je analýza současného stavu rodinné politiky se zaměřením na zapojení obou rodičů do péče o dítě a jejich návrat do zaměstnání. Práce se zabývá faktory, které mají vliv na rozhodování rodičů v této problematice, a jejich vývojem v České republice a Švédsku. Poskytuje porovnání mezi těmito dvěma zeměmi a nabízí pohled na rozličné přístupy k problematice. V teoretické části se představuje koncepce složení rodiny a jednotlivé směry familizace, které vysvětlují přístup státu k rodinné politice. Ekonomické teorie zde uvádějí proces rozhodování v rodině a dělbu rolí partnerů. Jsou zde také popsány motivace účastníků trhu práce. Praktická část cílí na zachycení vývoje v České republice a Švédsku a jejich následnou komparaci. Věnuje se faktorům, které měly vliv na vývoj rodičovského příspěvku a využití částečných úvazků. Díky tomu je schopná poskytnout zdůvodnění současného stavu využití a rozložení rodičovské dovolené a částečných úvazků ve společnosti. Na základě sledovaných hodnot pak představuje řešení, která jsou možná pro zvýšení participace obou rodičů na rodičovské dovolené a návratu do zaměstnání.
Klíčová slova: částečné úvazky; rodinná politika; rodičovský příspěvek; rodičovská dovolené; trh práce; rodina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace rodinné politiky v ČR a Švédsku v letech 2000 - 2017: vliv rodinné politiky na participaci rodičů na rodičovské dovolené a na možnosti návratu do zaměstnání
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on the analysis of the current state of family policy, directly the involvement of both parents taking care of a child and their return to work. The thesis targets the factors that effect the decision making of the parents in this issue and their development in the Czech republic and Sweden. It offers a comparison between those two countries and shows the two different views on this issue. The theoretical part of this thesis shows family conceptions and different forms of familism which help in understanding government approach towards family policy. Later, economic theories describe decision-making process of a family and a division of roles among family members. There is also approached labor market theory as means to show motivations of market participants. The analytical part of the thesis deals with development and comparison of the Czech Republic and Sweden. It focuses on factors which influence development of parental benefit and part-time jobs. Thanks to that it is able to give description of the current state of distribution of parental leave between parents and usage of part-time jobs. Based upon observation it offers solutions how to improve current state and increase participation of both parents during parental leave and improve their ability to return to work.
Klíčová slova: family policy; family; parental benefit; parental leave; part-time jobs; labor market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64503_xjesj01.pdf [1,62 MB]
Oponentura59801_qkubk51.pdf [285,73 kB]
Hodnocení vedoucího64503_xszal03.pdf [408,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64503/podrobnosti