Christian ethics support tax compliance

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Christian ethics support tax compliance
Překlad názvu:
Christian ethic supports tax compliance
Autor práce:
Biedermann, Patrik
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kozák, Jan
Osoba oponující práci:
Klement, Josef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce je snaha zjistit, zda křesťanská morálka má vliv na spolupráci při placení daní. K testování dat získaných prostřednictvím ekonomického experimentu je použit neparametrický Mann-Whitney U Test, a to z důvodu nestandartního statistického souboru. Výsledky testu ukazují, že efekt nalezený u Priming instrumentu je statisticky významný, tedy tato metoda aktivuje významnost náboženství u testovaných věřících. U všech ostatních zkoumaných otázek efekt pozorovat nelze. Též nelze kvůli nedostatečnému počtu pozorování potvrdit hlavní hypotézu. Důležitým závěrem je však skutečnost, že Priming by mohl být přínosný v českém prostředí pro hospodářskou politiku a jeho následná aplikace by mohla zlepšit a zefektivnit spolupráci obyvatel a státu.
Klíčová slova:
daně; desátky; hra diktátor; křesťanství; hra loterie; priming; hra dodržování daňové povinnosti; morálka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 10. 2018
Datum podání práce:
4. 1. 2019
Datum obhajoby:
31.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67326_biep00.pdf [1,56 MB]
Oponentura:
59948_xklej00.pdf [649,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
67326_xkozj23.pdf [284,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67326/podrobnosti