Finančná a strategická analýza spoločnosti Lidl Česká republika, v.o.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finančná a strategická analýza spoločnosti Lidl Česká republika, v.o.s.
Autor práce:
Fiorovantiová, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Marek, Petr
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá finančnou a strategickou analýzou známej spoločnosti Lidl Česká republika, v.o.s.. Cieľom práce je zhodnotiť finančnú situáciu vybraného podniku a porovnať ho s hlavnou konkurenciou, čo následne umožní navrhnúť určité opatrenia, ktorými by sa vedenie mohlo riadiť. Ďalším cieľom je taktiež zhodnotenie silných a slabých stránok, či potenciálnych rizík vo forme strategickej analýzy. Diplomová práca je štruktúrovaná do dvoch hlavných častí – teoretickej a praktickej. Teoretická časť vymedzuje základné pojmy a metódy v oblasti finančnej a strategickej analýzy, ktoré sú neskôr aplikované v praktickej časti na sledovaný podnik a jeho konkurenciu. Na základe celej práce je formulovaný záver, kde sú zhrnuté hlavné výsledky oboch analýz.
Klíčová slova:
PEST analýza; SWOT diagram; finančná analýza; strategická analýza; účtovné výkazy; horizontálna analýza; vertikálna analýza; pomerové ukazovatele; Porterov model piatich síl

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 7. 2018
Datum podání práce:
8. 1. 2019
Datum obhajoby:
31.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66503_xfiol00.pdf [1,13 MB]
Veřejná příloha:
18073_xfiol00.xlsx [20,98 kB]
Oponentura:
59059_Marek.pdf [389,24 kB]
Hodnocení vedoucího:
66503_stankova.pdf [233,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66503/podrobnosti