Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza efektivnosti sociálních sítí v marketingu cestovního ruchu na příkladu Tyrolska

Autor práce: Neuman, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Herget, Jan
Osoba oponující práci: Němečková, Kateřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza efektivnosti sociálních sítí v marketingu cestovního ruchu na příkladu Tyrolska
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu sociálních sítí na cestovní ruch v destinaci. Hlavním cílem je zhodnotit efektivnost využití sociálních sítí ve spojení s příjezdovými statistikami cestovního ruchu. Primární zkoumanou destinací v rámci práce je rakouská spolková země Tyrolsko. Na začátku práce jsou představeny pojmy týkající se cestovního ruchu. Druhá polovina teoretické části se již přesouvá do oblasti destinačního marketingu a sociálních médií. Praktická část zahrnuje dvě metody, z nichž každá dopomáhá k dosažení cíle odlišným způsobem. Nejprve je provedena korelační analýza, následně je vyhodnoceno uskutečněné dotazníkové šetření. Závěr práce obstarává vlastní návrh komunikační strategie na Facebook, který vychází z výsledků dotazníkového šetření.
Klíčová slova: destinace; destinační marketing; online marketing; sociální sítě; cestovní ruch; Facebook

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza efektivnosti sociálních sítí v marketingu cestovního ruchu na příkladu Tyrolska
Překlad názvu: Analysis of the social network’s effectiveness in tourism marketing on the example of Tirol
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the analysis of the impact of social networks on tourism in the destination. The main objective is to evaluate the effectiveness of the use of social networks in conjunction with incoming tourism statistics. The primary researched destination of the work is the Austrian State of Tirol. At the beginning of the thesis, terms related to tourism are introduced. The second half of the theoretical part is moving to destination marketing and social media. The practical part includes two methods. Each method helps to achieve the goal in a different way. Firstly, the correlation analysis is performed. After that the questionnaire survey is evaluated. In the end of the thesis, there is an own proposal of communication strategy on Facebook, which is based on the results of the questionnaire.
Klíčová slova: tourism; destination; destination marketing; social networks; online marketing; Facebook

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 31.05.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66345_neuo01.pdf [2,55 MB]
Veřejná příloha18341_neuo01.pdf [558,68 kB]
Veřejná příloha18342_neuo01.pdf [561,74 kB]
Oponentura62292_xnemk00.pdf [63,26 kB]
Hodnocení vedoucího66345_herj01.pdf [62,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66345/podrobnosti