Analýza erotických apelů v audiovizuální reklamě

Autor práce: Štiková, Eliška
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Osoba oponující práci: Přibil, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza erotických apelů v audiovizuální reklamě
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou erotických apelů. Cílem práce je analyzovat vnímání erotických apelů v audiovizuální reklamě a odezvu vybraného spotřebitel-ského segmentu. Teoretická část obsahuje rešerši z oblasti neuromarketingu a reklamy, kde jsou konkrétně představeny funkce reklamy, její vnímání a odezva. Dále tato část obsahuje rešerši erotických apelů, složky tvořící erotické apely a le-gislativu a etický rámec erotiky v reklamě. Na tuto část navazuje metodika, která představuje výzkumný vzorek reklam a respondentů, zvolené metody sběru dat, tedy eye-tracking a polostrukturované rozhovory a limitace výzkumu. Praktická část uvádí analýzu získaných dat pomocí heat, bee-swarm a gaze plot map, naměře-ných a testovaných hodnot AOI a informací získaných rozhovorem.
Klíčová slova: audiovizuální reklama; erotické apely; mileniálové; eye-tracking

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza erotických apelů v audiovizuální reklamě
Překlad názvu: Analysis of erotic appeals in audiovisual advertising
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the problematic of erotic appeals. The aim of this thesis is to analyze the perception of erotic appeals in audiovisual advertising and response of selected consumer segment. Theoretical part includes research in field of neuromarketing and advertising, where the functions of advertising, its perception and response are presented specifically. Furthermore, this section contains research of erotic appeals, components of erotic appeals, legislation and ethical framework of eroticism in advertisement. Section is followed by methodology, which represents a research sample of advertisements and respondents, chosen methods of data collection, mainly eye-tracking and semi-structured interviews and research limitations. Practical part introduces data analysis using heat, bee-swarm and gaze-plot maps, measured and tested AOI values and information obtained by interview.
Klíčová slova: audiovisual advert; millenials; eye-tracking; erotic appeals

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 4. 2018
Datum podání práce: 27. 4. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65700_stie00.pdf [3,98 MB]
Veřejná příloha18452_stie00.pdf [1,27 MB]
Oponentura60749_pribil.pdf [67,51 kB]
Hodnocení vedoucího65700_xgund00.pdf [96,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65700/podrobnosti