Analýza erotických apelů v audiovizuální reklamě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza erotických apelů v audiovizuální reklamě
Autor práce:
Štiková, Eliška
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Gunina, Daria
Osoba oponující práci:
Přibil, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou erotických apelů. Cílem práce je analyzovat vnímání erotických apelů v audiovizuální reklamě a odezvu vybraného spotřebitel-ského segmentu. Teoretická část obsahuje rešerši z oblasti neuromarketingu a reklamy, kde jsou konkrétně představeny funkce reklamy, její vnímání a odezva. Dále tato část obsahuje rešerši erotických apelů, složky tvořící erotické apely a le-gislativu a etický rámec erotiky v reklamě. Na tuto část navazuje metodika, která představuje výzkumný vzorek reklam a respondentů, zvolené metody sběru dat, tedy eye-tracking a polostrukturované rozhovory a limitace výzkumu. Praktická část uvádí analýzu získaných dat pomocí heat, bee-swarm a gaze plot map, naměře-ných a testovaných hodnot AOI a informací získaných rozhovorem.
Klíčová slova:
audiovizuální reklama; erotické apely; mileniálové; eye-tracking

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 4. 2018
Datum podání práce:
27. 4. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65700_stie00.pdf [3,98 MB]
Veřejná příloha:
18452_stie00.pdf [1,27 MB]
Oponentura:
60749_pribil.pdf [67,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
65700_xgund00.pdf [96,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65700/podrobnosti