Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Palmový olej v potravinách a spotřebitelské chování konzumentů

Autor práce: Veselá, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Osoba oponující práci: Šimůnek, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Palmový olej v potravinách a spotřebitelské chování konzumentů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá chováním spotřebitelů u produktů, které obsahují palmový olej. Cílem práce je zjištění, jak spotřebitelé vnímají produkty s obsahem palmového oleje a jak tato substance ovlivňuje nákupní rozhodování spotřebitelů. Cíle práce je naplněno zodpovězením čtyř výzkumných otázek. Teoretická část práce se věnuje spotřebitelskému chování, ve kterém je popsán nákupní rozhodovací proces a proces rozhodování při výběru potravin. Druhá polovina teoretické části práce je zaměřena na palmový olej, jeho vliv na spotřební chování a na dopady pěstování palmového oleje na životní prostředí. Součástí teorie jsou zahraniční studie zahrnující poznatky vztažené k cíli práce. Analýza práce je zaměřena na smíšený výzkum, který zahrnuje osobní rozhovor, senzorický experiment a dotazníkové šetření. Výsledky všech tří fází výzkumu jsou interpretovány na základě teoretických poznatků.
Klíčová slova: Spotřebitelské chování; Nákupní rozhodování; Palmový olej

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Palmový olej v potravinách a spotřebitelské chování konzumentů
Překlad názvu: Palm oil in food and consumer behavior of consumers
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This work concerns consumers behavior in products that contain palm oil. The main goal of this thesis is determine how consumers perceive products containing palm oil and how this substance affects consumer buying decisions. The aim of the thesis is to answer four research questions. The theoretical part deals with consumer behavior which describes the buying decision process and the decision-making process when choosing food. The second half of the theoretical part is focused on palm oil, its impact on consumer behavior and the environmental impacts of palm oil cultivation. Foreign studies are part of a theory that includes knowledge related to the goal of this work.The analysis of the thesis is focused on mixed research, which includes personal interview, sensory experiment and questionnaire survey. The research results of all three phases are interpreted on the basis of theoretical knowledges.
Klíčová slova: Consumer behavior; Buying decision; Palm oil

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 10.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64884_xvesm51.pdf [2,16 MB]
Oponentura61889_qsimm05.pdf [51,67 kB]
Hodnocení vedoucího64884_kincl.pdf [163,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64884/podrobnosti