Cestovní ruch seniorů a program European Senior Tourism

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Cestovní ruch seniorů a program European Senior Tourism
Autor práce:
Nosková, Andrea
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Petrů, Zdenka
Osoba oponující práci:
Kalábová, Markéta
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá cestovním ruchem seniorů jakožto jednou z forem cestovního ruchu pro všechny a programem na jeho podporu – programem European Senior Tourism. Jejím cílem je analýza cestovního ruchu seniorů v České republice s přihlédnutím k programu European Senior Tourism, kdy autorka analyzovala dopady programu jednak v průběhu jeho fungování, ale také dopady přetrvávající až do současnosti. V první části práce autorka vymezuje základní teoretická východiska týkající se jak cestovního ruchu obecně, tak turismu zaměřeného na seniory, jeho specifika a zmíněny jsou také základní statistiky týkající se cestování evropských seniorů. Praktická část nejdříve podrobně analyzuje jednotlivé sezóny programu European Senior Tourism i jeho fungování v České republice. Druhá polovina praktické části se pak věnuje cestovnímu ruchu seniorů v České republice, kdy je nejdříve zhodnocen současný i očekávaný demografický vývoj obyvatelstva. Dále jsou zkoumány vybrané statistiky týkající se účasti rezidentů ČR na cestovním ruchu, přičemž je opět kladen důraz na segment seniorské klientely. Po této analýze poptávky následuje i analýza strany tuzemské nabídky, kdy se autorka podrobně věnuje dvěma cestovním kancelářím specializujícím se na cestovní ruch seniorů. Zároveň zkoumá i nabídku klasických cestovních kanceláří, kdy zjišťuje, zda svou nabídku segmentu seniorů alespoň částečně přízpůsobují.
Klíčová slova:
Senioři, seniorský cestovní ruch,; program European Senior Tourism, Cestovní ruch pro všechny, ; cestovní kancelář, Zájezd

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 2. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
31.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64681_nosa01.pdf [1,72 MB]
Oponentura:
61754_xkalm21.pdf [63,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
64681_petru.pdf [62,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64681/podrobnosti