Analýza a návrh softvérovej podpory riadenia projektu v T-Mobile

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a návrh softvérovej podpory riadenia projektu v T-Mobile
Autor práce:
Češelka, Adam
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Chlapek, Dušan
Osoba oponující práci:
Tešinský, Matej
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Témou tejto bakalárskej práce je oblasť softvérovej podpory projektového manažmentu a jeho uplatnenie v T-Mobile. Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza rozsahu a spokojnosti aktuálne využívaných podporných nástrojov projektového manažmentu. Následne ďalším cieľom je identifikácia, porovnanie a návrh nástrojov schopných pokryť širšie spektrum z funkčného aj nefunkčného hľadiska. K schopnosti čitateľa porozumieť problematike dôjde k definovaniu pojmov projektového manažmentu a s ním spojeným stručným popisom. Čo je to projektový manažment ? Kto je to projektový manažér ? Dôjde k objasneniu životného cyklu projektu a popisu projektového manažmentu z globálneho hľadiska, ktorý sa nebude týkať výhradne len telekomunikačných spoločností, ale všeobecného porozumenia projektového manažmentu. Taktiež budú definované nástroje na podporu projektového manažmentu, ich využiteľnosť a funkcionalita. V neposlednej rade budú ujasnené vedomostné oblasti projektového manažmentu s konkrétnymi aktivitami, ktoré budú využívané následne na hodnotenie softvérových nástrojov. K naplneniu cieľov bakalárskej práce a to k analýze a k návrhom zlepšenia softvérovej podpory projektového manažmentu v T-Mobile dôjde na základe nasledujúcich aktivít. Získanie dát identifikujúcich aktuálne používané nástroje a vyjadrujúcich spokojnosť s aktuálnym softvérom. Tieto dáta budú získané na základne dotazníkového prieskumu cieleného na projektových a programových manažérom. Týmto spôsobom dôjde k zisteniu spokojnosti s aktuálnymi nástrojmi využívanými v T-Mobile v rámci spomínaných vedomostných oblastí. Po záveroch nadobudnutých vyhodnotením dotazníkového prieskumu dôjde k výberu nástrojov, schopných pokryť širšiu škálu aktivít jednotlivých vedomostných oblastí. Nominované nástroje a taktiež nástroje aktuálne používané budú ohodnotené z funkčného a nefunkčného hľadiska a vzájomne porovnávané. V závere prebehne vyhodnotenie a odporúčanie na zmenu softvéru z dôvodu schopnosti pokrytia širšej oblasti z funkčného a nefunkčného hľadiska.
Klíčová slova:
Projektové riadenie; Projekt manažment; Moderné nástroje pre riadenie projektu; Výber vhodného nástroja pre podporu projektového riadenia; Nástroje projektového manažmentu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 1. 2019
Datum podání práce:
2. 5. 2019
Datum obhajoby:
12.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68347_cesa02.pdf [4,88 MB]
Oponentura:
61348_Tešinský.pdf [62,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
68347_chlapek.pdf [63,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68347/podrobnosti