Počítačová hra pre vstupné kurzy programovania v jazyku Java

Autor práce: Bobula, Dávid
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Osoba oponující práci: Pavlíčková, Jarmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Počítačová hra pre vstupné kurzy programovania v jazyku Java
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie návrhu hry, ktorú by bolo možné použiťpri výuke vo vstupnom kurze programovania, a to konkrétne na Vysokej škole ekonomickej v Prahe v študijnom obore Aplikovaná informatika na fakulte Informatikya Štatistiky.V práci sú analyzované prístupy k postupne vylepšovaným programom v priebehuvýuky programovania na rôznych školách. Práca tiež rozoberá vhodné jazykya vývojové prostredia pre výuku programovania. Na základe tejto analýzy je následnepripravený návrh vlastnej hry s využitím metódy postupne vylepšovaného programu.
Klíčová slova: hry; Java; výuka programovania

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Počítačová hra pre vstupné kurzy programovania v jazyku Java
Překlad názvu: Computer game for beginner courses of programming in Java
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The goal of this bachelor thesis is to create design of game, which could be used inteaching in beginner course of programming, specifically at University of economics inPrague, in learning course Applied Informatics at Faculty of Informatics and Statistics.In the thesis are analyzed approaches to continuously improving programs duringlearning of programming at different schools or universities. The thesis also consistsof summary of proper languages and development environments for learning of programming. Based on this analysis, there is subsequently created design for own gamewith usage of method of continuously improving program.
Klíčová slova: games; Java; programming learning

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 9. 2018
Datum podání práce: 5. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce67400_bobd01.pdf [968,60 kB]
Veřejná příloha18593_bobd01.rar [1,12 MB]
Oponentura61503_pavjar.pdf [63,41 kB]
Hodnocení vedoucího67400_pecinovr.pdf [66,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67400/podrobnosti