Návrh řešení informačního přetížení způsobeného reklamou a spamem

Autor práce: Tsoy, Nadezhda
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Osoba oponující práci: Čermák, Radim

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh řešení informačního přetížení způsobeného reklamou a spamem
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V dnešní době trávíme více a více času na internetu, proto bakalářská práce řeší dostupné způsoby, jak si poradit s přetížením informací, které je způsobeno reklamami na webových stránkách a e-maily.Nejprve jsou popsány význam, příznaky, příčiny a důsledky přetížení informacemi, pochopení a relevance problému.Cílem práce bylo navrhnout dva způsoby řešení informačního přetížení, které lze aplikovat individuálně. První metoda řeší problém pomocí psychologických metod: Uspořádejte svůj čas, jasné cíle, životní styl, dodržování odpočinku a práce, omezení toku zbytečných informací atd.Druhé řešení nabízí řešení problému pomocí speciálních rozšíření webového prohlížeče, blokovacích programů a filtrů. Cílem bylo popsat jejich funkce, nevýhody a pozitivní aspekty.Kromě individuálního boje se zbytečnými informacemi lze v práci najít popis řešení tohoto problému globálně a posoudit, jak efektivní jsou východiska v práci předkládaná.Na kontinentech Asie a Evropy byl proveden průzkum mezi 115 lidmi. Zjistilo se, že ne vždy nedodržení pravidel duševní hygieny a technologických řešení, způsobí informační přetížení. Také bylo zjištěno, že demografický faktor na přetížení lidí nemá vliv.Hlavním závěrem práce je, že problém informačního přetížení by měl být vyřešen kombinací několika metod.
Klíčová slova: e-mail; informační přetížení; psychohygiena; reklama

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh řešení informačního přetížení způsobeného reklamou a spamem
Překlad názvu: Suggestion of information overloading caused by advertising and spam
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Nowadays, internet fully integrated in our lives. Therefore, this work aims to find methods to fight information overload caused by web advertisements and junk mails. For better understanding and relevance of the topic, the paper begins with definition of information overload, its specifications, causes and consequences. The main task of this paper was to find two solutions for the information overload that can be used by individuals. The first method solves the problem using psychological techniques, namely time management, clear targets, life style, maintaining healthy work-life balance, limiting stream of junk information, etc. The second answer to the problem lies in specific web browser expansions, add blockers programs and filters. This section describes their mechanisms, advantages and limitations. Besides the solutions on individual level, this thesis describes this solution to the problem on global level and how effective it is. This paper uses surveys to question 115 people from Europe and Asia. As a results two conclusions has been made. First, not using any of the suggested methods to fight information overload does not mean a person is suffering from information overload. Second, the demographic factor lay no effect on the level of the information overload. The main conclusion of this thesis was that the best solution to avoid information overload from the web space is to use individually adopted combination of the both methods.
Klíčová slova: e-mail; information overload; Advertising; mental health

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2018
Datum podání práce: 6. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67265_tson00.pdf [621,76 kB]
Veřejná příloha18607_tson00.pdf [70,26 kB]
Oponentura61520_xcerr23.pdf [64,76 kB]
Hodnocení vedoucího67265_sigmund.pdf [65,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67265/podrobnosti