Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Řízení konkurenceschopnosti společnosti a způsoby jejího zvýšení

Autor práce: Stepankina, Nataliia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Osoba oponující práci: Zeman, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řízení konkurenceschopnosti společnosti a způsoby jejího zvýšení
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá řešením problému řízení konkurenceschopnosti společnosti. Cílem je stanovit její podíl na trhu a navrhnout opatření na zlepšení fungování a přilákání nových zákazniků. Zvolený problém byl prozkoumán pomocí analýzy makrookoli PEST. Porterův model 5 sil stanovil vliv vnějšího prostředí na činnost společnosti. Pomocí SWOT analýzy byly stanoveny slabé a silné stránky, a z toho hrozby a přiležitosti. Na základě analýzy konkurentů byly stanoveny největší konkurenti. Provedenými analýzami bylo zjištěno, že společnost celkově má vedoucí postavení na trhu, ale jsou nedostatky, na které se má zaměřít. Výsledky této práce umožňují společnosti rozpracovat strategii, pomocí které budou vyloučeny stanovená slabá mista a posunutí k perspektivnější společnosti.
Klíčová slova: Konkurenceschopnost; PEST analýza; Porterův model pěti konkurenčních sil; SWOT analýza; Analýza konkurentů; Konkurence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řízení konkurenceschopnosti společnosti a způsoby jejího zvýšení
Překlad názvu: Managing and increasing the company’s competitiveness
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with solving the problem of company competitiveness management. The aim is to determine its market share and propose measures to improve the functioning and attract new costumers. The selected problem was investigated using the macro – PEST analysis. Porter’s model of 5 forces determined the influence of the external environment on the company’s activites. The SWOT analysis identified weakness and strengths and the threats and opportunities. Based on the analysis of competitors, the biggest competitors were established. The analyzes carried out found that the company is overall market leader, but there are shortcomings to focus on. The results of this work enable the company to elaborate a strategy by which it will eliminate the determined weak point and shift to more promising society.
Klíčová slova: Porter’s Five Forces; Competition; Competitiveness; PEST analysis; SWOT analysis; Competitor analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2018
Datum podání práce: 8. 5. 2019
Datum obhajoby: 07.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64734_sten00.pdf [991,59 kB]
Oponentura61407_zemank.pdf [433,32 kB]
Hodnocení vedoucího64734_hermanj.pdf [331,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64734/podrobnosti