Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv výroby ŠKODA AUTO a.s. na zaměstnanost v regionech závodů firmy v letech 2005–2018

Autor práce: Javůrková, Erika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kozák, Jan
Osoba oponující práci: Klement, Josef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv výroby ŠKODA AUTO a.s. na zaměstnanost v regionech závodů firmy v letech 2005–2018
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce má za cíl analyzovat vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti v regionech umístění výrobních závodů ŠKODA AUTO v závislosti na jejich výrobě. Ekonomické teorie, které jsou uvedeny v rámci teoretické části, se převážně zabývají problematikou nezaměstnanosti, která je analyzována v praktické části. Práce potvrzuje stanovenou hypotézu, že výše výroby ŠKODA AUTO nepřímo úměrně působí na nezaměstnanost v regionech závodů v letech 2005—2018. Hypotéza byla potvrzena v okrese Mladá Boleslav a částečně potvrzena v okrese Rychnov nad Kněžnou. V závěru je konstatováno, že digitalizace, robotizace a elektrifikace, která nastane v důsledku nové emisní legislativy, přinese výrazné strukturální změny nejen v automobilovém odvětví. Změny by však neměly mít negativní vliv na zaměstnanost ve ŠKODA AUTO, která se snaží přizpůsobit změnám trhu způsobených evropskou regulací.
Klíčová slova: ŠKODA AUTO a.s.; výroba; automobilový průmysl; nezaměstnanost; elektrifikace; okres Mladá Boleslav; okres Rychnov nad Kněžnou

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv výroby ŠKODA AUTO a.s. na zaměstnanost v regionech závodů firmy v letech 2005–2018
Překlad názvu: The Impact of SKODA AUTO a.s. Production on the Unemployment in the Regions of the Company’s Plants between 2005 and 2018
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to analyze the development of employment and unemployment in the regions of the location of the ŠKODA AUTO plants depending on their production. Economic theories presented in the theoretical part mainly deal with the issue of unemployment which is analyzed in the practical part. The thesis confirms the established hypothesis that the production level of ŠKODA AUTO inversely proportionally affects unemployment in the regions of plants in 2005—2018. The hypothesis was proved in the district of Mladá Boleslav and partly proved in the district of Rychnov nad Kněžnou. In conclusion, it is stated that digitization, robotization and electrification, which will occur as a result of new emission legislation, will bring significant structural changes not only in the automotive sector. However, the changes should not have a negative impact on employment in the ŠKODA AUTO, which is trying to adapt to market changes caused by European regulation.
Klíčová slova: unemployment; ŠKODA AUTO a.s.; automotive industry; production; electrification; district Rychnov nad Kněžnou; district Mladá Boleslav

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2019
Datum podání práce: 9. 5. 2019
Datum obhajoby: 11.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce69077_jave00.pdf [1,62 MB]
Oponentura62317_xklej00.pdf [679,76 kB]
Hodnocení vedoucího69077_xkozj23.pdf [670,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69077/podrobnosti