Návrh rámcové strategie společnosti Trek s využitím strategické analýzy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh rámcové strategie společnosti Trek s využitím strategické analýzy
Autor práce:
Lukšanová, Gabriela Anna
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Špička, Jindřich
Osoba oponující práci:
Kubíčková, Klára
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodnou strategii společnosti Trek ve střednědobém horizontu 3 let, a to na základě poznatků ze strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část bude obsahovat zejména přehled teoretických konceptů, jejich kritiky a metod strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Teoretická část bakalářské práce poskytne teoretická východiska v podobě metodického aparátu – formulace poslání, vize a strategických cílů, PESTLE analýza, Porterův model pěti sil, VRIO analýza, portfolio analýza pomocí GE/McKinsey matice, finanční analýza a návrh strategie na základě SWOT analýzy. Výsledkem praktické části bude návrh jedné ze čtyř strategií odvoditelných z kombinace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (TOWS matice), která by mohla vést k naplnění definovaných strategických cílů společnosti Trek.
Klíčová slova:
Strategická analýza; Porterův model pěti sil; VRIO analýza; finanční analýza; PESTLE analýza; SWOT analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 6. 2018
Datum podání práce:
11. 5. 2019
Datum obhajoby:
06.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66340_lukg01.pdf [1,74 MB]
Oponentura:
62154_xkubk19.pdf [429,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
66340_d003174.pdf [142,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66340/podrobnosti