Role manažérov v konkrétnom podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Role manažérov v konkrétnom podniku
Autor práce:
Kačurová, Martina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dědina, Jiří
Osoba oponující práci:
Cejthamr, Václav
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Táto práca skúma manažérov a ich manažérske role, ktoré vykonávajú v špecifickom podniku pôsobiaceho v bankovníckom sektore v Českej republike. Prostredníctvom modelu CVF sme sa zamerali nielen na manažérske role, ale aj na kompetencie, ktoré sa vyžadujú od manažérov. V teoretickej časti, táto štúdia ponúka prehľad rozličných manažérskych teórií o funkciách, roliach a kompetenciách manažérov. Zároveň je táto práca doplnená o viacero teórii od rôznych autorov, ktoré priamo súvisia s danou tematikou. Analytická časť opisuje metodiku získania dát, profil respondenta a zobrazuje výsledky primárneho výskumu, ktorý bol prevedený pomocou dotazníkového šetrenia v danom podniku. Tabuľky a grafy slúžia na reprezentovanie výsledkov. Uskutočnením tohto výskumu sme zistili najsilnejšie a najslabšie vykonávané role a kompetencie vo firme. Na základe zistených údajov, podnik dokáže zvýšiť svoju efektívnosť a výkonnosť, zameraním sa na rozvoj a skvalitnenie manažérskych kompetencií a rolí, ktoré spolu bezprostredne súvisia.
Klíčová slova:
úrovne manažmentu; manažérske funkcie; význam manažmentu; manažérske role; manažérske kompetencie; Model CVF

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 2. 2019
Datum podání práce:
13. 5. 2019
Datum obhajoby:
05.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69139_kacm02.pdf [1,70 MB]
Oponentura:
62585_xcejv900.pdf [426,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
69139_dedina.pdf [387,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69139/podrobnosti