Rozpočty EU

Autor práce: Šalka, Jindřich
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Osoba oponující práci: Klazar, Stanislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rozpočty EU
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a analýzou víceletých finančních rámců Evropských společenství / Evropské unie. Jsou zde popsány změny ve struktuře jednotlivých víceletých rozpočtů, kde je věnována pozornost příjmové a výdajové stránce. Analýza vývoje těchto rámců je provedena na základě dat z interinstitucionálních dohod mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí. Analyzován je dále vývoj podílu hlavních výdajových kapitol na rozpočtech, tempa růstu těchto kapitol a podíl rozpočtu na jednoho obyvatele ES / EU. Celkový vývoj ukazuje postupné navyšování plánovaných finančních prostředků v každém dalším rámci a zaměření evropského financování v průběhu let 1988-2020.
Klíčová slova: finanční perspektiva; víceletý finanční rámec; Rozpočet; Evropská unie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rozpočty EU
Překlad názvu: Budgets of the EU
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the development and analysis of the Multiannual Financial Frameworks of European Communities / European Union. It includes descriptions of changes in the structure of individual multiannual budgets, with attention to revenues and expenditures. The analysis of the development of these frameworks is based on data from interinstitutional agreements between the European Parliament, Council and Commission. Furthermore, the development of the share of the main expenditure chapters on budgets, the rate of growth of these chapters, and the share of the budget per capita of EC / EU are analysed. Overall development shows a gradual increase in planned financial appropriations with each upcoming framework and focus of the European financing over the years 1988-2020.
Klíčová slova: European Union; financial perspective; Multiannual Financial Framework; Budget

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2018
Datum podání práce: 24. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67098_salj06.pdf [731,60 kB]
Oponentura63089_klazar.pdf [218,20 kB]
Hodnocení vedoucího67098_vitek.pdf [150,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67098/podrobnosti