Veřejná podpora kinematografie v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejná podpora kinematografie v ČR
Autor práce:
Tlamsová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Slintáková, Barbora
Osoba oponující práci:
Mikušová, Pavla
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na veřejné instituce, které v České republice podporují kinematografii. Značná část práce je věnována Státnímu fondu kinematografie, jeho fungování a jaký vliv měl jeho vznik na oblast podpory a financování české kinematografie. Mezi další instituce, které budou v rámci této práce představeny patří Odbor médií a audiovize ministerstva kultury, Národní filmový archiv nebo programy EU – MEDIA a Eurimages.Stěžejní část práce je věnována Zákonu o audiovizi, který prošel významnou novelizací v roce 2016. Cílem této práce je zjistit, jaký měla zmíněná novelizace vliv na vyplácení dotací pro podporu kinematografie.
Klíčová slova:
podpora; dotace; zákon o audiovizi; kinematografie; Státní fond kinematografie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejná podpora kinematografie v ČR
Překlad názvu:
Support of Cinematography by the Public Sector in the Czech Republic
Autor práce:
Tlamsová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Slintáková, Barbora
Osoba oponující práci:
Mikušová, Pavla
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main focus of the thesis are public institutions that support cinematography in the Czech Republic. It is mainly focused on the National Cinematography Fund, its functioning and its influence on the support and financing of Czech cinematography. Among other institutions that will be presented in this work are The Media and Audio-visual Department of Ministry of Culture, the National Film Archive or the EU programmes- MEDIA and Eurimages.The main part of the thesis is devoted to the Audio-visual Act, which underwent a major amendment in 2016. The aim of this thesis is to find out how the mentioned amendment impacted subsidies, which meant for support of cinematography.
Klíčová slova:
National Cinematography Fund; support; cinematography; subsidy; Audio-Visual Act

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 12. 2018
Datum podání práce:
26. 5. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67911_tlav00.pdf [829,46 kB]
Oponentura:
62119_xmikp33.pdf [90,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
67911_barbora.pdf [148,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67911/podrobnosti