Role EFRAGU při schvalování IFRS do právního prostředí EU

Autor práce: Kurychka, Viktorija
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zárybnická Žárová, Marcela
Osoba oponující práci: Vomáčková, Hana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Role EFRAGU při schvalování IFRS do právního prostředí EU
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce znázorňuje roli organizace EFRAG při schvalování IFRS do právního prostředí EU. V první části jsou popsáni účastníci schvalovacího procesu IFRS. Druhá část popisuje celý proces schvalování a následně jsou tyto poznatky ukázkově aplikovány na interpretaci IFRIC 23. Závěrečná kapitola popisuje dvě hlavní role organizace EFRAG: spolupráci s Radou IASB a tvorbu doporučení ke schválení pro Evropskou komisi. Hlavním cílem této práce je popsat tvorbu doporučení. Popsat, jak organizace EFRAG toto doporučení vytváří, jaké jsou její průběžné práce, jaké interní složky toto doporučení vytvářejí a podle jakých kritérií doporučení vzniká. Následně jsou tyto poznatky ukázkově aplikovány na interpretaci IFRIC 23 a standardu IFRS 16.
Klíčová slova: IASB; ARC; Evropská komise; Evropský parlament a Rada; IFRIC 23; IFRS 16; tvorba doporučení; schvalovací proces; EFRAG

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Role EFRAGU při schvalování IFRS do právního prostředí EU
Překlad názvu: The role of EFRAG in endorsement process of IFRS in the EU legal environment
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis shows the role of EFRAG in endorsement process of IFRS in the EU legal environment. The first part describes the participants in endorsement process of the IFRS. The second part describes the whole endorsement process and then is exemplified by IFRIC 23. The main aim of this work is to describe the creation of recommendations by EFRAG. How they create them, what are the ongoing work, what internal components make this recommendation, by what criteria is the recommendation created. Subsequently, these findings are applied to IFRIC 23 and IFRS 16.
Klíčová slova: EFRAG; ARC; IASB; European Commission; European Parliament and Council; creation of recommendation; endorsement process; IFRIC 23; IFRS 16

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2019
Datum podání práce: 31. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68724_kurv03.pdf [2,20 MB]
Oponentura63117_vomackov.pdf [603,05 kB]
Hodnocení vedoucího68724_zarova.pdf [89,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68724/podrobnosti