Koncept Industry 4.0 a jeho reflexe v Česku a na Ukrajině

Autor práce: Patskan, Arina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šimůnková, Klára
Osoba oponující práci: Novák, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Koncept Industry 4.0 a jeho reflexe v Česku a na Ukrajině
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářské práce se zabývá analýzou konceptu Industry 4.0 a jeho role v dnešním světě. Hlavním cílem práce je zjistit, zda využívaní tohoto konceptu a zapojení nových technologií ve výrobě mění povahu a náplň práce zaměstnanců. V teoretické části je popsána definice pojmů Industry 4.0, jeho pozadí, principy a hlavní aspekty. Důležitou částí práce je pak predikce vztahu konceptu Industry 4.0 k různým sférám života a předpoklady o tom, jak se bude měnit svět díky aspektům tohoto konceptu. V praktické části se jedná o dnešním stavu průmyslového rozvoje v České republice a na Ukrajině a také jsou představený společností Jabil a Preciosa, ve kterých se konal výzkum. Výstupem práce je analýza kvantitativního výzkumu, který byl uskutečněn prostřednictvím dotazníkového šetření, a shrnutí vycházejících výsledků.
Klíčová slova: Industry 4.0; Umělá inteligence; Internet Věcí; Aditivní výroba; Rozšířená realita; Cloud computing; Systémová integrace; Simulace; Big Data; Cyber security; Autonomní roboti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Koncept Industry 4.0 a jeho reflexe v Česku a na Ukrajině
Překlad názvu: The concept of Industry 4.0 and its reflection in the Czech Republic and Ukraine
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main purpose of this bachelor thesis is to analyze the concept of Industry 4.0 and its role in the modern world. The thesis is focused on determining whether the application of the concept, including the implementation of new technologies in manufacturing, changes the nature of employees' work. The theoretical part includes a comprehensive definition of the concept, it’s background, principles and major aspects of Industry 4.0. What is more, this part also contains an important prediction of the linkage between the concept Industry 4.0 and different areas of life, as well as assumptions about how Industry 4.0 and its aspects will transform the world. The practical part describes a current state of industrial development in the Czech Republic and Ukraine along with the presentation of two companies: Jabil and Preciosa, where the main research was held. The output of the study consists of a complex analysis of quantitative research, which was conducted through a questionnaire survey, and a summary of the outcomes.
Klíčová slova: Artificial intelligence; Internet of Things; Additive manufacturing; Industry 4.0; Augmented reality; Cloud computing; Software integration; Simulation; Big Data; Cyber security; Autonomous robots

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 4. 2018
Datum podání práce: 13. 6. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65811_pata01.pdf [1,83 MB]
Oponentura61351_xnovm132.pdf [280,74 kB]
Hodnocení vedoucího65811_qsimk00.pdf [383,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65811/podrobnosti