Analýza efektivnosti veřejných knihoven v České republice s využitím metody DEA

Autor práce: Novotná, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Osoba oponující práci: Prokůpek, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza efektivnosti veřejných knihoven v České republice s využitím metody DEA
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na analýzu efektivnosti českých veřejných knihoven. Na základě dat v databázi Benchmarking knihoven je zkoumáno 28 veřejných knihoven sídlících v obci s 20 001 až 40 000 obyvateli v České republice za rok 2018. Analýza je provedena čtyřmi modely využívajícími metodu datových obalů DEA. Efektivnost je hodnocena pomocí nákladů na pořízení knihovního fondu, počtu zaměstnanců a celkových provozních nákladů na straně vstupů a objemu knihovního fondu, počtu návštěv a počtu výpůjček na straně výstupů. 
Na základě výsledků jsou určeny efektivní knihovny a neefektivním knihovnám je doporučena úprava vstupů a výstupů vedoucí k efektivnosti.
Klíčová slova: Veřejné knihovny; Efektivnost; Metoda datových obalů; Benchmarking

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza efektivnosti veřejných knihoven v České republice s využitím metody DEA
Překlad názvu: Efficiency Analysis of Municipal Libraries in the Czech Republic with DEA method
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis is focused on the efficiency analysis of Czech municipal libraries. It is examined 28 municipal libraries of municipalities with 20 001–40 000 inhabitants in the Czech Republic in 2018 based on data from Benchmarking of Libraries database. The analysis is provided by four models using Data Envelopment Analysis method. Efficiency is evaluated by following inputs: the costs of acquiring the library collection, the number of employees and the total operating costs; and by following outputs: the volume of the library collection, the number of visits and the number of borrowings. Based on results there are determined efficient libraries and recommended input and output modifications for inefficient libraries leading to efficiency.
Klíčová slova: Municipal libraries; Efficiency; Data Envelopment Analysis; Benchmarking

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2019
Datum podání práce: 6. 9. 2019
Datum obhajoby: 09.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce70298_nove06.pdf [2,56 MB]
Oponentura64030_xprom59.pdf [73,88 kB]
Hodnocení vedoucího70298_xkouv10.pdf [49,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/70298/podrobnosti