Impact of sanctions on the inflow of Foreign Direct Investment in Russian oil and gas industry

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Impact of sanctions on the inflow of Foreign Direct Investment in Russian oil and gas industry
Překlad názvu:
Dopad sankcí na příliv přímých zahraničních investic v ruském ropném a plynárenském průmyslu
Autor práce:
Han, Anjelika
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Maza, Adolfo
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je studovat, jak proti ruské sankce ovlivnily příliv přímých zahraničních investic do ruského ropného a plynárenského sektoru. Problém je založený na pochopení faktorů, včetně sankcí, které mají dopad na výši přímých zahraničních investic. Za účelem dosažení těchto cílů byly vytvořeny ekonometrické modely na základě datového souboru shromážděného z Unified meziresortního informačního a statistického systému, Federální státní statistické služby, oficiálních webových stránekropných společností a Centrální banky Ruské federace.Diplomová práce je členěna do pěti hlavních kapitol. První kapitola je úvodem, odkazem na cíl, rozsah, hypotézy a metodologii. Druhou kapitolou je přehled literatury, která se zabývá akademickým pozadím přímých zahraničních investic a faktory, které mohou ovlivnit příliv PZI v ropném a plynárenském průmyslu. Třetí kapitola představuje sankce, které byly uvaleny proti Rusku a trend přímých zahraničních investic v ruském ropném a plynárenském průmyslu před a po uložení sankcí. Čtvrtá kapitola je věnována zdůvodnění vybraných proměnných, korelační matici, analýze dat a empirickým odhadům. Poslední kapitolou je závěr, kde na základě výsledků empirické části byl učiněn závěr, žesankce nemají významný vliv na PZI v krátkodobém horizontu.
Klíčová slova:
Přímé zahraniční investice; Sankce; Ruský ropný a plynárenský sektor; faktory PZI; teorie PZI

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Fakulta mezinárodních vztahů
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 4. 2019
Datum podání práce:
28. 10. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69478_hana11.pdf [788,94 kB]
Oponentura:
64329_Maza.pdf [234,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
69478_krez01.pdf [131,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69478/podrobnosti