Návrh optimalizace odpadového hospodářství obce Černošice pomocí motivačního evidenčního systému

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh optimalizace odpadového hospodářství obce Černošice pomocí motivačního evidenčního systému
Autor práce:
Krudenc, Kristýna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Syrovátka, Oldřich
Osoba oponující práci:
Růžičková, Petra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je posouzení současného stavu odpadového hospodář-ství města Černošice. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a le-gislativní normy, které se váží k problematice komunálních odpadů. Diplomová prá-ce se rovněž zaobírá novým přístupem cirkulární ekonomiky, na jejíchž principech vystavěla Evropská unie nová nařízení, týkající se odpadů, která v příštích letech ovlivní i nakládání s odpady v České republice. V praktické části se diplomová práce zaměřuje na kritické zhodnocení funkčnosti odpadového hospodářství města Černošice, analyzuje produkci i nákladnost sou-časného systému. Na základě této analýzy, provedených strukturovaných rozhovo-rů a terénního průzkumu budou odhaleny nedostatky a prostory ke zlepšení, ke kterým se v závěru budou vázat obecná doporučení pro zefektivnění chodu odpa-dového hospodářství obce. Bude zkoumáno, zda by městu pomohlo zavedení moti-vačně evidenčního systému MESOH. Bude provedena kalkulace změn jak produkč-ních, tak finančních. Modelací bude prezentováno, jakých výsledků by s jeho pomocí město mohlo dosahovat v budoucích letech a v jakých ohledech by se městu tento systém vyplatilo zavést.
Klíčová slova:
komunální odpad; udržitelnost; motivačně evidenční systém; Černošice; odpadové hospodářství; cirkulární ekonomika; prevence vzniku odpadu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 3. 2019
Datum podání práce:
21. 4. 2020
Datum obhajoby:
08.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69221_bilk04.pdf [2,37 MB]
Oponentura:
66527_ruzp05.pdf [67,37 kB]
Hodnocení vedoucího:
69221_syrovatk.pdf [67,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69221/podrobnosti