Využití nástroje Bitbucket a platformy Amazon Web Services pro Continuous Integration, Delivery a Deployment aplikací

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití nástroje Bitbucket a platformy Amazon Web Services pro Continuous Integration, Delivery a Deployment aplikací
Autor práce:
Melena, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Fortinová, Jana
Osoba oponující práci:
Daněk, Pavel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na navržení metodiky pro zavedení Continuous Intergration, Delivery a Deployment procesu s využitím nástroje Bitbucket společně se službami Amazon S3 a CloudFront na platformě Amazon Web Services.Nejdříve je v práci provedena komentovaná rešerše odborných zdrojů. Následují části věnované vymezení DevOps pojmu, popisu nástroje Bitbucket a platformy Amazon Web Services se zaměřením na služby Amazon S3 a CloudFront. Po teoretickém vymezením následuje navržení metodiky použití zmíněného nástroje a služeb pro podporu Continuous Integration, Delivery a Deployment procesu. Tato metodika je rozdělena na pět dílčích činností, které pokrývají celý proces od plánování, vytváření sestavení ze zdrojového kódu, prvotní nastavení nástroje a služeb až po následné automatické spouštění procesu a jeho reporting. Poslední kapitola práce je věnovaná ověření navržené metodiky na vybrané webové aplikaci s vyhodnocením jejího pilotního zavedení. Výsledky pilotního zavedení metodiky ukazují benefity týkající se rychlejšího nasazování nových verzí aplikace, snížení chybovosti a rychlejší opravy na produkčním prostředí.
Klíčová slova:
CI/CD proces; Continuous Integration; Continuous Delivery; Continuous Deployment; DevOps; Amazon S3; Bitbucket; Amazon Web Services; CloudFront

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2019
Datum podání práce:
4. 5. 2020
Datum obhajoby:
09.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71027_melj02.pdf [2,17 MB]
Oponentura:
65615_Daněk.pdf [61,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
71027_qforj01.pdf [63,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71027/podrobnosti