Access to data sources in Zend Framework

Thesis title: Přístup k databázím v Zend Frameworku
Author: Zikmund, Štěpán
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pavlíček, Luboš
Opponents: Hradecký, Radim
Thesis language: Česky
Abstract:
Význam této bakalářské práce spočívá v popisu architektury přístupu k datovým zdrojů v Zend Frameworku. Zabývá se přitom jejím vytvoření na základě návrhových vzorů, které popsal Martin Fowler. První část návrhových vzorů slouží k samotnému vytvoření základů architektury přístupu k datovým zdrojů. A to na základě čtyř možností, které nabízí v podobě návrhových vzorů Table Data Gateway, Row Data Gateway, Active Record a Data Mapper Martin Fowler. Následně je v práci popsána implementace Zend Frameworku. Dále je vyvětlen výběr návrhových vzorů Table Data Gateway a Row Data Gateway a je popsána jejich možná spolupráce s doménovými objekty. Druhá část návrhových vzorů slouží k rozšíření architektury přístupu k datovým vzorům. Rozšiřuje strukturu architektury a chování jejích objektů. Je zde popsán vzor Query Object a je popsána jeho podobnost s třídou Zend_Db_Select. Dále je představen vzor Lazy Load a nabídnuta jeho možná implementace za pomocí kombinace Zend Frameworku a doménových objektů. Nakonec je vytvořena implementace vzoru Identity Map.
Keywords: Zend Framework; Databáze; Návrhový vzor; PHP
Thesis title: Access to data sources in Zend Framework
Author: Zikmund, Štěpán
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pavlíček, Luboš
Opponents: Hradecký, Radim
Thesis language: Česky
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to give a description of architecture of access to data sources in Zend Framework and its creation based on design patterns described by Martin Fowler. The first part introduces the creation of fundamental components of architecture for access to data sources; there are four possibilities offered by Martin Fowler: Table Data Gateway, Row Data Gateway, Active Record and Data Mapper. The first part also describes the implementation in Zend Framework and selection of patterns Table Data Gateway and Row Data Gateway. The posibility of their cooperation with domain objects is also discussed. The second part is about extending the architecture's structure and behavior of its objects. Pattern Query Object and its likeness with class Zend_Db_Select follows. There is also presented Lazy load pattern and the posibility of its implemetation with Zend Framework and domain objects. Lastly, the implementation of Identity Map pattern is described.
Keywords: PHP; Database; Zend Framework; Design patter

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 11. 2008
Date of submission: 15. 12. 2008
Date of defense: 20. 1. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/16664/podrobnosti

Files for download

    Last update: