Přístup k databázím v Zend Frameworku

Název práce: Přístup k databázím v Zend Frameworku
Autor(ka) práce: Zikmund, Štěpán
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Hradecký, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Význam této bakalářské práce spočívá v popisu architektury přístupu k datovým zdrojů v Zend Frameworku. Zabývá se přitom jejím vytvoření na základě návrhových vzorů, které popsal Martin Fowler. První část návrhových vzorů slouží k samotnému vytvoření základů architektury přístupu k datovým zdrojů. A to na základě čtyř možností, které nabízí v podobě návrhových vzorů Table Data Gateway, Row Data Gateway, Active Record a Data Mapper Martin Fowler. Následně je v práci popsána implementace Zend Frameworku. Dále je vyvětlen výběr návrhových vzorů Table Data Gateway a Row Data Gateway a je popsána jejich možná spolupráce s doménovými objekty. Druhá část návrhových vzorů slouží k rozšíření architektury přístupu k datovým vzorům. Rozšiřuje strukturu architektury a chování jejích objektů. Je zde popsán vzor Query Object a je popsána jeho podobnost s třídou Zend_Db_Select. Dále je představen vzor Lazy Load a nabídnuta jeho možná implementace za pomocí kombinace Zend Frameworku a doménových objektů. Nakonec je vytvořena implementace vzoru Identity Map.
Klíčová slova: Zend Framework; Databáze; Návrhový vzor; PHP
Název práce: Access to data sources in Zend Framework
Autor(ka) práce: Zikmund, Štěpán
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Hradecký, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this bachelor thesis is to give a description of architecture of access to data sources in Zend Framework and its creation based on design patterns described by Martin Fowler. The first part introduces the creation of fundamental components of architecture for access to data sources; there are four possibilities offered by Martin Fowler: Table Data Gateway, Row Data Gateway, Active Record and Data Mapper. The first part also describes the implementation in Zend Framework and selection of patterns Table Data Gateway and Row Data Gateway. The posibility of their cooperation with domain objects is also discussed. The second part is about extending the architecture's structure and behavior of its objects. Pattern Query Object and its likeness with class Zend_Db_Select follows. There is also presented Lazy load pattern and the posibility of its implemetation with Zend Framework and domain objects. Lastly, the implementation of Identity Map pattern is described.
Klíčová slova: PHP; Database; Zend Framework; Design patter

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2008
Datum podání práce: 15. 12. 2008
Datum obhajoby: 20. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16664/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: