Financial structure of a logistic and transfer company

Thesis title: Finanční struktura logistické a přepravní společnosti
Author: Kučerová, Renata
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Marek, Petr
Opponents: Brabenec, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Obsah této bakalářské práce představuje finanční struktura konkrétní společnosti. Jedná se o akciovou společnost C.S.CARGO, která patří k největším kamionovým přepravcům na území České republiky. Část této práce je věnována optimalizaci kapitálové struktury, dále jsou zde popsány nejznámější teoretické přístupy k volbě kapitálové struktury podniku. Analytická část bakalářské práce začíná nastíněním výchozího stavu finanční struktury analyzované společnosti, ze které jsou počítány průměrné náklady kapitálu. Dále je v této práci provedena analýzu vlivu, jaký by měla primární emise akcií (o různé výši) na kapitálovou strukturu podniku z hlediska vážených průměrů kapitálových nákladů.
Keywords: vážený průměr kapitálových nákladů; optimální kapitálová struktura; C.S.CARGO a.s.
Thesis title: Financial structure of a logistic and transfer company
Author: Kučerová, Renata
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Marek, Petr
Opponents: Brabenec, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The content of this bachelor thesis is represented by a financial structure of a specific firm. This firm is C.S. CARGO Inc., which belongs to the biggest truck transporters in the Czech republic. A part of this thesis is devoted to optimalising of the capital structure of a firm. Analytical part of the bachelor thesis starts with introducing of the starting financial structure of the analysed firm and this capital structure is used for calculating of weighted avarage cost of capital. Furthermore this thesis contains an analysis of an influence which would have IPO (at different size) on the capital structure of the firm concerning WACC.
Keywords: weighted avarage cost of capital; C.S.CARGO Inc.; optimal capital structure

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 3. 2009
Date of submission: 15. 6. 2009
Date of defense: 29. 6. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/19762/podrobnosti

Files for download

    Last update: