Finanční struktura logistické a přepravní společnosti

Název práce: Finanční struktura logistické a přepravní společnosti
Autor(ka) práce: Kučerová, Renata
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Brabenec, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsah této bakalářské práce představuje finanční struktura konkrétní společnosti. Jedná se o akciovou společnost C.S.CARGO, která patří k největším kamionovým přepravcům na území České republiky. Část této práce je věnována optimalizaci kapitálové struktury, dále jsou zde popsány nejznámější teoretické přístupy k volbě kapitálové struktury podniku. Analytická část bakalářské práce začíná nastíněním výchozího stavu finanční struktury analyzované společnosti, ze které jsou počítány průměrné náklady kapitálu. Dále je v této práci provedena analýzu vlivu, jaký by měla primární emise akcií (o různé výši) na kapitálovou strukturu podniku z hlediska vážených průměrů kapitálových nákladů.
Klíčová slova: vážený průměr kapitálových nákladů; optimální kapitálová struktura; C.S.CARGO a.s.
Název práce: Financial structure of a logistic and transfer company
Autor(ka) práce: Kučerová, Renata
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Brabenec, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The content of this bachelor thesis is represented by a financial structure of a specific firm. This firm is C.S. CARGO Inc., which belongs to the biggest truck transporters in the Czech republic. A part of this thesis is devoted to optimalising of the capital structure of a firm. Analytical part of the bachelor thesis starts with introducing of the starting financial structure of the analysed firm and this capital structure is used for calculating of weighted avarage cost of capital. Furthermore this thesis contains an analysis of an influence which would have IPO (at different size) on the capital structure of the firm concerning WACC.
Klíčová slova: weighted avarage cost of capital; C.S.CARGO Inc.; optimal capital structure

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2009
Datum podání práce: 15. 6. 2009
Datum obhajoby: 29. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19762/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: