Social market economy in Germany - current state of things

Thesis title: Sociálne tržné hospodárstvo v SRN - súčasný stav
Author: Valkovič, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Cihelková, Eva
Opponents: Popovová, Marie
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca sa v teoretickej časti snaží vysvetliť princíp fungovania sociálne tržného hospodárstva v SRN a zároveň poukazuje na jednotlivé reformné kroky, ktoré smerovali k zvýšeniu konkurencieschopnosti nemeckej ekonomiky v ére narastajúcej globálnej konkurencie. V praktickej časti sa autor zameral na dopady nastupujúcej hospodárskej krízy na systém sociálne tržného hospodárstva v SRN. Ako kľúčový faktor pre prekonanie hospodárskej krízy autor zvolil oživenie súkromnej spotreby, pričom prostredníctvom regresného modelu sa pokúsil vysvetliť, ktoré ekonomické veličiny najviac ovplyvňujú úroveň súkromnej spotreby nemeckých domácnosti. Z výsledkov tejto analýzy odvodil šesť reformných opatrení, ktoré by mali pomôcť SRN prekonať súčasnú hospodársku krízu.
Keywords: regresný model; sociálne tržné hospodárstvo; ekonomické reformy SRN
Thesis title: Sociálně tržní hospodářství v SRN - současný stav
Author: Valkovič, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Cihelková, Eva
Opponents: Popovová, Marie
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práce se v teoretické části snaží vysvětlit princip fungování sociálně tržního hospodářství v SRN a zároveň poukazuje na jednotlivé reformní kroky směrující k zvýšení konkurenceschopnosti německé ekonomiky v éře narůstající globální konkurence. V praktické části se autor zaměřil na dopady nastupující hospodářské krize na systém sociálně tržního hospodářství v SRN. Za klíčový faktor pro překonání hospodářské krize autor zvolil oživení soukromé spotřeby, přičemž prostřednictvím regresního modelu se pokusil vysvětlit, které ekonomické veličiny nejvíc ovlivňují úroveň soukromé spotřeby německých domácností. Z výsledků této analýzy odvodil šest reformních opatření, které by měli pomoct SRN překonat současnou hospodářskou krizi.
Keywords: sociálně tržní hospodářství; regresní model ; ekonomické reformy SRN
Thesis title: Social market economy in Germany - current state of things
Author: Valkovič, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Cihelková, Eva
Opponents: Popovová, Marie
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The master thesis in the theoretical part tries to explain the functioning of the social market economy in Germany and also describes the individual reform steps which were aimed to increase the competitiveness of the German economy in the era of increasing global competition. In the practical part the author concentrated on the impact of the economic crisis on the system of social market economy in Germany. The author chose the revival of the private consumption as the key factor in overcoming the economic crisis and using the regression model tried to assess which economic indicators influence the private consumption of German households the most. From the results of this analysis he derived six reform measures which should help Germany overcome the current economic crisis.
Keywords: social market economy; economic reforms in Germany; regression model

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 11. 2008
Date of submission: 15. 5. 2009
Date of defense: 16. 6. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/16980/podrobnosti

Files for download

    Last update: