Sociálně tržní hospodářství v SRN - současný stav

Název práce: Sociálne tržné hospodárstvo v SRN - súčasný stav
Autor(ka) práce: Valkovič, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Popovová, Marie
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa v teoretickej časti snaží vysvetliť princíp fungovania sociálne tržného hospodárstva v SRN a zároveň poukazuje na jednotlivé reformné kroky, ktoré smerovali k zvýšeniu konkurencieschopnosti nemeckej ekonomiky v ére narastajúcej globálnej konkurencie. V praktickej časti sa autor zameral na dopady nastupujúcej hospodárskej krízy na systém sociálne tržného hospodárstva v SRN. Ako kľúčový faktor pre prekonanie hospodárskej krízy autor zvolil oživenie súkromnej spotreby, pričom prostredníctvom regresného modelu sa pokúsil vysvetliť, ktoré ekonomické veličiny najviac ovplyvňujú úroveň súkromnej spotreby nemeckých domácnosti. Z výsledkov tejto analýzy odvodil šesť reformných opatrení, ktoré by mali pomôcť SRN prekonať súčasnú hospodársku krízu.
Klíčová slova: regresný model; sociálne tržné hospodárstvo; ekonomické reformy SRN
Název práce: Sociálně tržní hospodářství v SRN - současný stav
Autor(ka) práce: Valkovič, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Popovová, Marie
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se v teoretické části snaží vysvětlit princip fungování sociálně tržního hospodářství v SRN a zároveň poukazuje na jednotlivé reformní kroky směrující k zvýšení konkurenceschopnosti německé ekonomiky v éře narůstající globální konkurence. V praktické části se autor zaměřil na dopady nastupující hospodářské krize na systém sociálně tržního hospodářství v SRN. Za klíčový faktor pro překonání hospodářské krize autor zvolil oživení soukromé spotřeby, přičemž prostřednictvím regresního modelu se pokusil vysvětlit, které ekonomické veličiny nejvíc ovlivňují úroveň soukromé spotřeby německých domácností. Z výsledků této analýzy odvodil šest reformních opatření, které by měli pomoct SRN překonat současnou hospodářskou krizi.
Klíčová slova: sociálně tržní hospodářství; regresní model ; ekonomické reformy SRN
Název práce: Social market economy in Germany - current state of things
Autor(ka) práce: Valkovič, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Popovová, Marie
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The master thesis in the theoretical part tries to explain the functioning of the social market economy in Germany and also describes the individual reform steps which were aimed to increase the competitiveness of the German economy in the era of increasing global competition. In the practical part the author concentrated on the impact of the economic crisis on the system of social market economy in Germany. The author chose the revival of the private consumption as the key factor in overcoming the economic crisis and using the regression model tried to assess which economic indicators influence the private consumption of German households the most. From the results of this analysis he derived six reform measures which should help Germany overcome the current economic crisis.
Klíčová slova: social market economy; economic reforms in Germany; regression model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2008
Datum podání práce: 15. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16980/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: