Access to databases in the PHP framework Zend and Nette

Thesis title: Přístup k databázím v PHP frameworcích Zend a Nette
Author: Moravec, Petr
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pavlíček, Luboš
Opponents: Burkoň, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním přínosem této práce je velice podrobná dokumentace PHP frameworků a rovněž detailní pohled na databázovou vrstvu, jako jsou především vrstvy ve frameworku zend a frameworku nette. Oba frameworky budou popsány nezávisle na sobě. Tato práce se věnuje návrhovým vzorů od Martina Fowlera. Tyto vzory budou podobněji vysvětleny a demonstrovány na praktických příkladech v jednotlivých frameworkcích. Jedná se o vzory Table Data Gateway, Row Data Gateway, Active Record a Data Mapper. Poslední část této práce bude věnována samotnému přístupu k databázi ve vybraných frameworkcích. Budou popsány základní knihovny a demonstrovány praktické ukázky. Na úplný závěr budou uvedeny empirické testy, které pomohou analyzovat slabé a silné stránky jednotlivé databázové vrstvy.
Keywords: Databáze; PHP; Zend; Framework; Dibi; Nette
Thesis title: Access to databases in the PHP framework Zend and Nette
Author: Moravec, Petr
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pavlíček, Luboš
Opponents: Burkoň, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The main asset of the essay is a very detailed documentation of PHP frameworks and more detailed view on database layer. The essay pays attention to a database layer in Zend and Nette Frameworks. Both Frameworks are described separately. The essay also analyses Data Source Architectural Patterns of Martin Fowler. These patterns are explained in details and shown in practical examples in each separate Frameworks. They are mainly patterns of Table Data Gateway, Row Data Gateway , Active Record and Data Mapper. The last part of the essay is focused on an access to a Database in selected Frameworks, describes the main libraries and demostrates practical examples. Finally there are presented empirical tests which can help to analyse advantages and disadvantages of each Database layer.
Keywords: Database; Zend; PHP; Framework; Dibi; Nette

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 2. 2009
Date of submission: 4. 5. 2009
Date of defense: 27. 8. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/18847/podrobnosti

Files for download

    Last update: