Přístup k databázím v PHP frameworcích Zend a Nette

Název práce: Přístup k databázím v PHP frameworcích Zend a Nette
Autor(ka) práce: Moravec, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Burkoň, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním přínosem této práce je velice podrobná dokumentace PHP frameworků a rovněž detailní pohled na databázovou vrstvu, jako jsou především vrstvy ve frameworku zend a frameworku nette. Oba frameworky budou popsány nezávisle na sobě. Tato práce se věnuje návrhovým vzorů od Martina Fowlera. Tyto vzory budou podobněji vysvětleny a demonstrovány na praktických příkladech v jednotlivých frameworkcích. Jedná se o vzory Table Data Gateway, Row Data Gateway, Active Record a Data Mapper. Poslední část této práce bude věnována samotnému přístupu k databázi ve vybraných frameworkcích. Budou popsány základní knihovny a demonstrovány praktické ukázky. Na úplný závěr budou uvedeny empirické testy, které pomohou analyzovat slabé a silné stránky jednotlivé databázové vrstvy.
Klíčová slova: Databáze; PHP; Zend; Framework; Dibi; Nette
Název práce: Access to databases in the PHP framework Zend and Nette
Autor(ka) práce: Moravec, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Burkoň, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main asset of the essay is a very detailed documentation of PHP frameworks and more detailed view on database layer. The essay pays attention to a database layer in Zend and Nette Frameworks. Both Frameworks are described separately. The essay also analyses Data Source Architectural Patterns of Martin Fowler. These patterns are explained in details and shown in practical examples in each separate Frameworks. They are mainly patterns of Table Data Gateway, Row Data Gateway , Active Record and Data Mapper. The last part of the essay is focused on an access to a Database in selected Frameworks, describes the main libraries and demostrates practical examples. Finally there are presented empirical tests which can help to analyse advantages and disadvantages of each Database layer.
Klíčová slova: Database; Zend; PHP; Framework; Dibi; Nette

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2009
Datum podání práce: 4. 5. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18847/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: