Zend Framework

Thesis title: Zend Framework
Author: Odehnal, František
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Pecinovský, Rudolf
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je zhodnotit Zend Framework z hlediska vývoje enterprise aplikací. První část práce je věnována popisu návrhových vzorů enterprise aplikací. Jsou zde popsány návhrové vzory doménové logiky, datové vrstvy a webové prezentace. Následuje seznámení se Zend Frameworkem, které obsahuje stručný popis jeho knihoven. Ve třetí části je znázorněno, jakým způsobem implementuje Zend Framework návrhové vzory a jak s touto implementací zacházet. Práce pokračuje demonstračním příkladem aplikace, která je naprogramována nejdříve za pomocí Zend Frameworku a následně bez něj. Poslední část je věnována zhodnocením silných a slabých stránek Zend Frameworku.
Keywords: návrhové vzory; enterprise aplikace; Zend Framework
Thesis title: Zend Framework
Author: Odehnal, František
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Pecinovský, Rudolf
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of this bachelor's thesis is to judge Zend Framework as a tool for development enterprise applications. The first part deals with description of design patterns for enterprise applications. There are descriptions of domain logic, data source and web presentation design patterns. After this part, there is an introduction with Zend Framework. It includes short description of its libraries. In the third part there is described how Zend Framework implements design patterns and how to work with this implementation. A short demonstration follows. It is a simple application which is programmed firstly with Zend Framework and after that without it. Last part deals with judging strong and weak point of Zend Framework.
Keywords: design patterns; enterprise applications; Zend Framework

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 2. 2009
Date of submission: 29. 6. 2009
Date of defense: 27. 8. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/19478/podrobnosti

Files for download

    Last update: