Zend Framework

Název práce: Zend Framework
Autor(ka) práce: Odehnal, František
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zhodnotit Zend Framework z hlediska vývoje enterprise aplikací. První část práce je věnována popisu návrhových vzorů enterprise aplikací. Jsou zde popsány návhrové vzory doménové logiky, datové vrstvy a webové prezentace. Následuje seznámení se Zend Frameworkem, které obsahuje stručný popis jeho knihoven. Ve třetí části je znázorněno, jakým způsobem implementuje Zend Framework návrhové vzory a jak s touto implementací zacházet. Práce pokračuje demonstračním příkladem aplikace, která je naprogramována nejdříve za pomocí Zend Frameworku a následně bez něj. Poslední část je věnována zhodnocením silných a slabých stránek Zend Frameworku.
Klíčová slova: návrhové vzory; enterprise aplikace; Zend Framework
Název práce: Zend Framework
Autor(ka) práce: Odehnal, František
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this bachelor's thesis is to judge Zend Framework as a tool for development enterprise applications. The first part deals with description of design patterns for enterprise applications. There are descriptions of domain logic, data source and web presentation design patterns. After this part, there is an introduction with Zend Framework. It includes short description of its libraries. In the third part there is described how Zend Framework implements design patterns and how to work with this implementation. A short demonstration follows. It is a simple application which is programmed firstly with Zend Framework and after that without it. Last part deals with judging strong and weak point of Zend Framework.
Klíčová slova: design patterns; enterprise applications; Zend Framework

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2009
Datum podání práce: 29. 6. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19478/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: