Reutilization of brownfields in the Czech Republic with a view to approach of the Central Bohemia Region

Thesis title: Znovuvyužívání brownfields v České republice se zaměřením na přístup Středočeského kraje
Author: Müllerová, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Geuss, Erik
Opponents: Branžovský, Antonín
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce zhodnocuje přístup České republiky ke znovuvyužívání brownfieldů, zejména od roku 2005, kdy byly v této problematice realizovány výraznější pokroky. Popisuje a zhodnocuje konkrétní aktivity podnikané v této oblasti, zejména základní dokumenty a nástroje na podporu regenerace a znovuvyužívání brownfieldů. Analytická část práce se zabývá přístupem Středočeského kraje k regeneraci brownfieldů. Je zde popisováno, jaké kroky kraj v této problematice podniká, zkoumán je zejména přístup jednotlivých obcí v kraji. Přístup těchto orgánů je analyzován na základě vyhodnocení dotazníků a následně zpracován s pomocí SWOT analýzy.
Keywords: brownfieldy; znovuvyužití; investiční pobídky
Thesis title: Reutilization of brownfields in the Czech Republic with a view to approach of the Central Bohemia Region
Author: Müllerová, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Geuss, Erik
Opponents: Branžovský, Antonín
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis evaluates an approach of the Czech Republic in the reutilization of brownfields, particularly since 2005, when the significant steps in this field were realized. Specific activities performed in this field, mainly basic documents and instruments for regeneration and reutilization of brownfields, are described and evaluated in this diploma thesis. The analytical part is concerned with the approach of the Central Bohemia Region to reutilization of brownfields. It is described in detail, which steps are taken by region in these questions. The approach of particular municipalities in region is evaluated as well. The approach of these authorities is analyzed on the basis of evaluation of questionnaires and subsequently processed by means of SWOT analysis.
Keywords: reutilization; brownfields; investment incentives

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Environmental Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 1. 2009
Date of submission: 11. 5. 2009
Date of defense: 30. 6. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/18121/podrobnosti

Files for download

    Last update: