Znovuvyužívání brownfields v České republice se zaměřením na přístup Středočeského kraje

Název práce: Znovuvyužívání brownfields v České republice se zaměřením na přístup Středočeského kraje
Autor(ka) práce: Müllerová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Geuss, Erik
Oponenti práce: Branžovský, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce zhodnocuje přístup České republiky ke znovuvyužívání brownfieldů, zejména od roku 2005, kdy byly v této problematice realizovány výraznější pokroky. Popisuje a zhodnocuje konkrétní aktivity podnikané v této oblasti, zejména základní dokumenty a nástroje na podporu regenerace a znovuvyužívání brownfieldů. Analytická část práce se zabývá přístupem Středočeského kraje k regeneraci brownfieldů. Je zde popisováno, jaké kroky kraj v této problematice podniká, zkoumán je zejména přístup jednotlivých obcí v kraji. Přístup těchto orgánů je analyzován na základě vyhodnocení dotazníků a následně zpracován s pomocí SWOT analýzy.
Klíčová slova: brownfieldy; znovuvyužití; investiční pobídky
Název práce: Reutilization of brownfields in the Czech Republic with a view to approach of the Central Bohemia Region
Autor(ka) práce: Müllerová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Geuss, Erik
Oponenti práce: Branžovský, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis evaluates an approach of the Czech Republic in the reutilization of brownfields, particularly since 2005, when the significant steps in this field were realized. Specific activities performed in this field, mainly basic documents and instruments for regeneration and reutilization of brownfields, are described and evaluated in this diploma thesis. The analytical part is concerned with the approach of the Central Bohemia Region to reutilization of brownfields. It is described in detail, which steps are taken by region in these questions. The approach of particular municipalities in region is evaluated as well. The approach of these authorities is analyzed on the basis of evaluation of questionnaires and subsequently processed by means of SWOT analysis.
Klíčová slova: reutilization; brownfields; investment incentives

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2009
Datum podání práce: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 30. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18121/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: