Men´s identity in modern society

Thesis title: Mužská identita v modernej spoločnosti
Author: Beráková, Zita
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hubinková, Zuzana
Opponents: Pauknerová, Daniela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca sa zameriava na mužov a ich identitu v modernej spoločnosti. Úvodná kapitola sa venuje problematike mužskej identity, jej vývoju od detstva a tiež hľadaniu koreňov jej dnešnej kríze, ako to mnohí nazývajú. Ďalej zoznamuje s oblasťami rodiny, práce a spoločnosti a postupne v nich vykresľuje úlohy a postavenie mužského pohlavia. Cieľom práce je priblížiť obraz muža v rôznych sférach života a jeho mužskú identitu. Zaujímalo ma, ako sa sami muži vyrovnávajú s novými rolami a nárokmi, ktoré na nich kladie spoločnosť a ženské pohlavie. Súčasťou práce je empirický výskum, ktorý sa zaoberá názormi mužov a žien na ich tradičné rodinné a pracovné role, ktoré sú ovplyvňované pretrvávajúcimi genderovými stereotypami.
Keywords: genderové stereotypy; kríza identity; mužská identita; otcovstvo ; mužské a ženské povolania; diskriminácia
Thesis title: Mužská identita v moderní společnosti
Author: Beráková, Zita
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hubinková, Zuzana
Opponents: Pauknerová, Daniela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na muže a jejich identitu v moderní společnosti. Úvodní kapitola se věnuje problematice mužské identity, jejímu vývoji od dětství a taky hledání kořenů její dnešní krize, jak to mnozí nazývají. Dále seznamuje s oblastmi rodiny, práce a společnosti a postupně v nich vykresluje úlohy a postavení mužského pohlaví. Cílem práce je přiblížit obraz muže v různých sférách života a jeho mužskú identitu. Zajímalo mě, jak se sami muži vyrovnávají s novými rolemi a nároky, které na nich klade společnost a ženské pohlaví. Součástí práce je empirický výzkum, který se zaobírá názory mužů a žen na jejich tradičné rodinné a pracovní role, které jsou ovlivňované přetrvávajícími genderovými stereotypy.
Keywords: genderové stereotypy; mužské a ženské povolaní; krize identity ; mužská identita; otcovství; diskriminace
Thesis title: Men´s identity in modern society
Author: Beráková, Zita
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hubinková, Zuzana
Opponents: Pauknerová, Daniela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
This thesis is concerned with the men and their identity in modern society. Introductory chapter is dealing with issue of male identity, its evolution from childhood, and finding the heart of today's crisis, as many call it. Further it makes us acquainted with the areas of family, employment and society, and with the roles and status of male sex there. The main aim of the thesis is to present a picture of a man in various spheres of life and his male identity. I was interested how men themselves cope with new roles and demands that society and women poses on them. The part of thesis is empirical research that occupies with the attitudes of men and women to their traditional family and working roles that are influenced by persisting gender stereotypes.
Keywords: gender stereotypes; men´s and women´s jobs; discrimination; fathership; crisis of identity; men´s identity

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Managerial Psychology and Sociology

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 12. 2009
Date of submission: 17. 5. 2010
Date of defense: 31. 5. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/23763/podrobnosti

Files for download

    Last update: