Mužská identita v moderní společnosti

Název práce: Mužská identita v modernej spoločnosti
Autor(ka) práce: Beráková, Zita
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hubinková, Zuzana
Oponenti práce: Pauknerová, Daniela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zameriava na mužov a ich identitu v modernej spoločnosti. Úvodná kapitola sa venuje problematike mužskej identity, jej vývoju od detstva a tiež hľadaniu koreňov jej dnešnej kríze, ako to mnohí nazývajú. Ďalej zoznamuje s oblasťami rodiny, práce a spoločnosti a postupne v nich vykresľuje úlohy a postavenie mužského pohlavia. Cieľom práce je priblížiť obraz muža v rôznych sférach života a jeho mužskú identitu. Zaujímalo ma, ako sa sami muži vyrovnávajú s novými rolami a nárokmi, ktoré na nich kladie spoločnosť a ženské pohlavie. Súčasťou práce je empirický výskum, ktorý sa zaoberá názormi mužov a žien na ich tradičné rodinné a pracovné role, ktoré sú ovplyvňované pretrvávajúcimi genderovými stereotypami.
Klíčová slova: genderové stereotypy; kríza identity; mužská identita; otcovstvo ; mužské a ženské povolania; diskriminácia
Název práce: Mužská identita v moderní společnosti
Autor(ka) práce: Beráková, Zita
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hubinková, Zuzana
Oponenti práce: Pauknerová, Daniela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na muže a jejich identitu v moderní společnosti. Úvodní kapitola se věnuje problematice mužské identity, jejímu vývoji od dětství a taky hledání kořenů její dnešní krize, jak to mnozí nazývají. Dále seznamuje s oblastmi rodiny, práce a společnosti a postupně v nich vykresluje úlohy a postavení mužského pohlaví. Cílem práce je přiblížit obraz muže v různých sférách života a jeho mužskú identitu. Zajímalo mě, jak se sami muži vyrovnávají s novými rolemi a nároky, které na nich klade společnost a ženské pohlaví. Součástí práce je empirický výzkum, který se zaobírá názory mužů a žen na jejich tradičné rodinné a pracovní role, které jsou ovlivňované přetrvávajícími genderovými stereotypy.
Klíčová slova: genderové stereotypy; mužské a ženské povolaní; krize identity ; mužská identita; otcovství; diskriminace
Název práce: Men´s identity in modern society
Autor(ka) práce: Beráková, Zita
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hubinková, Zuzana
Oponenti práce: Pauknerová, Daniela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis is concerned with the men and their identity in modern society. Introductory chapter is dealing with issue of male identity, its evolution from childhood, and finding the heart of today's crisis, as many call it. Further it makes us acquainted with the areas of family, employment and society, and with the roles and status of male sex there. The main aim of the thesis is to present a picture of a man in various spheres of life and his male identity. I was interested how men themselves cope with new roles and demands that society and women poses on them. The part of thesis is empirical research that occupies with the attitudes of men and women to their traditional family and working roles that are influenced by persisting gender stereotypes.
Klíčová slova: gender stereotypes; men´s and women´s jobs; discrimination; fathership; crisis of identity; men´s identity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2009
Datum podání práce: 17. 5. 2010
Datum obhajoby: 31. 5. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23763/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: