Accounting statement balance sheet according to the accounting legislature of Czech Republic and International financial reporting standards

Thesis title: Účetní výkaz rozvaha dle české účetní legislativy a IFRS
Author: Houdková, Klára
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Bokšová, Jiřina
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá účetní závěrkou dle české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, s podrobnějším zaměřením na výkaz o finanční pozici neboli rozvahu. Nejprve charakterizuje jednotlivé součásti účetní závěrky dle české účetní legislativy a poté dle IFRS. V textu práce jsou rovněž popsány nejvýznamnější rozdíly týkající se sestavování rozvahy a vykazování jednotlivých položek rozvahy mezi oběma účetními systémy.
Keywords: odlišnosti; rozvaha; účetní závěrka
Thesis title: Accounting statement balance sheet according to the accounting legislature of Czech Republic and International financial reporting standards
Author: Houdková, Klára
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Bokšová, Jiřina
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor work is dealing with financial statements according to the accounting legislature of Czech Republic and to the International financial reporting standards, with more detailed sight on Statement of financial position by another name on balance sheet. At first it characterizes single parts of financial statements according to the legislature of Czech Republic and then according to the IFRS. In the elaboration of this work, there are also described the most important differences between those two financial systems which concern to the putting the balance sheet together and stating the single items of the balance sheet.
Keywords: differences; balance sheet; Financial statement

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 1. 2010
Date of submission: 13. 5. 2010
Date of defense: 21. 6. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/24286/podrobnosti

Files for download

    Last update: