Účetní výkaz rozvaha dle české účetní legislativy a IFRS

Název práce: Účetní výkaz rozvaha dle české účetní legislativy a IFRS
Autor(ka) práce: Houdková, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bokšová, Jiřina
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá účetní závěrkou dle české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, s podrobnějším zaměřením na výkaz o finanční pozici neboli rozvahu. Nejprve charakterizuje jednotlivé součásti účetní závěrky dle české účetní legislativy a poté dle IFRS. V textu práce jsou rovněž popsány nejvýznamnější rozdíly týkající se sestavování rozvahy a vykazování jednotlivých položek rozvahy mezi oběma účetními systémy.
Klíčová slova: odlišnosti; rozvaha; účetní závěrka
Název práce: Accounting statement balance sheet according to the accounting legislature of Czech Republic and International financial reporting standards
Autor(ka) práce: Houdková, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bokšová, Jiřina
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor work is dealing with financial statements according to the accounting legislature of Czech Republic and to the International financial reporting standards, with more detailed sight on Statement of financial position by another name on balance sheet. At first it characterizes single parts of financial statements according to the legislature of Czech Republic and then according to the IFRS. In the elaboration of this work, there are also described the most important differences between those two financial systems which concern to the putting the balance sheet together and stating the single items of the balance sheet.
Klíčová slova: differences; balance sheet; Financial statement

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2010
Datum podání práce: 13. 5. 2010
Datum obhajoby: 21. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24286/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: