Tax Competition in the Corporate Tax Area in New Member States of the EU

Thesis title: Daňová konkurence u daně korporací v nových členských zemích EU
Author: Holubářová, Jana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kubátová, Květa
Opponents: Teklý, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou daňové konkurence, především na území Evropské Unie. Jsou vymezeny pojmy daňová harmonizace a koordinace, škodlivá daňová konkurence a směřování Evropské Unie v harmonizaci korporátních daní. K analýze daňové konkurence u daní korporací jsou využity statutární i implicitní daňové sazby, které lépe vystihují skutečnou míru zdanění. Sazby jsou porovnávány mezi původními a novými členskými státy, za účelem zjistit, zda existuje v Evropské Unii daňově konkurenční prostředí. V diplomové práci je popsána jedna z analýz Evropské Komise, týkající se efektivních daňových sazeb. Cílem práce je ověřit hypotézu, zda je daňová konkurence u korporací mezi novými a původními členskými státy Evropské Unie úspěšná, tedy zda daňově výhodnější podmínky v nových členských státech znamenají vyšší základy daně. Diplomová práce se zabývá také daňovými výnosy.
Keywords: zdanění korporací; implicitní daňová sazba kapitálu; daňová konkurence
Thesis title: Tax Competition in the Corporate Tax Area in New Member States of the EU
Author: Holubářová, Jana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kubátová, Květa
Opponents: Teklý, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis is dealing with tax competition, especially in the European Union. There are explained concepts of tax harmonization and coordination, harmful tax competition and a tendency of the European Union to harmonization in corporate tax area. Statutory tax rates and implicit tax rates, which are better for measurement of real taxation, are used for analysis of tax competition in corporate tax area. Tax rates are compared between old and new members of the European Union to find out whether there is tax competitive environment in the European Union. In this diploma thesis one analysis of the European Commission about effective tax rates is also described. The aim of this thesis is verifying the hypothesis, whether is the tax competition in the corporate tax area in the European Union successful -- whether better conditions of taxation in new member states cause higher tax bases. In this diploma thesis there are also some notes about tax revenues.
Keywords: taxation of corporations; tax competition; implicit tax rate of capital

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 6. 2009
Date of submission: 30. 6. 2010
Date of defense: 11. 6. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/20955/podrobnosti

Files for download

    Last update: