Daňová konkurence u daně korporací v nových členských zemích EU

Název práce: Daňová konkurence u daně korporací v nových členských zemích EU
Autor(ka) práce: Holubářová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubátová, Květa
Oponenti práce: Teklý, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou daňové konkurence, především na území Evropské Unie. Jsou vymezeny pojmy daňová harmonizace a koordinace, škodlivá daňová konkurence a směřování Evropské Unie v harmonizaci korporátních daní. K analýze daňové konkurence u daní korporací jsou využity statutární i implicitní daňové sazby, které lépe vystihují skutečnou míru zdanění. Sazby jsou porovnávány mezi původními a novými členskými státy, za účelem zjistit, zda existuje v Evropské Unii daňově konkurenční prostředí. V diplomové práci je popsána jedna z analýz Evropské Komise, týkající se efektivních daňových sazeb. Cílem práce je ověřit hypotézu, zda je daňová konkurence u korporací mezi novými a původními členskými státy Evropské Unie úspěšná, tedy zda daňově výhodnější podmínky v nových členských státech znamenají vyšší základy daně. Diplomová práce se zabývá také daňovými výnosy.
Klíčová slova: zdanění korporací; implicitní daňová sazba kapitálu; daňová konkurence
Název práce: Tax Competition in the Corporate Tax Area in New Member States of the EU
Autor(ka) práce: Holubářová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubátová, Květa
Oponenti práce: Teklý, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is dealing with tax competition, especially in the European Union. There are explained concepts of tax harmonization and coordination, harmful tax competition and a tendency of the European Union to harmonization in corporate tax area. Statutory tax rates and implicit tax rates, which are better for measurement of real taxation, are used for analysis of tax competition in corporate tax area. Tax rates are compared between old and new members of the European Union to find out whether there is tax competitive environment in the European Union. In this diploma thesis one analysis of the European Commission about effective tax rates is also described. The aim of this thesis is verifying the hypothesis, whether is the tax competition in the corporate tax area in the European Union successful -- whether better conditions of taxation in new member states cause higher tax bases. In this diploma thesis there are also some notes about tax revenues.
Klíčová slova: taxation of corporations; tax competition; implicit tax rate of capital

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 6. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 11. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20955/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: