Demand functions as an econometric model

Thesis title: Poptávkové funkce jako ekonometrický model
Author: Horáček, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pánková, Václava
Opponents: Křepelová, Marika
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce zkoumá vliv monetární politiky a HDP na agregátní spotřebu domácností a dále rozdíly tohoto vlivu mezi USA, Německem a ČR. K analýze jsou použita roční a čtvrtletní data od roku 1995 a pro USA od roku 1985. Prokazuje vliv inflace a stanovených úrokových měr na tuto spotřebu a tím vliv centrální banky. U ČR a Německa je míra tohoto vlivu nižší, jelikož dané centrální banky praktikují striktnější peněžní politiku než FED. Druhým zkoumaným aspektem je vliv HDP. Práce prokázala, že HDP ovlivňuje spotřebu domácností v těchto třech zemích různě. To je způsobenou jednak přechodem ČR a východního Německa na tržní ekonomiku a jednak různou velikostí a hospodářskou otevřeností těchto zemí.
Keywords: HDP; úroková míra; inflace; poptávka
Thesis title: Demand functions as an econometric model
Author: Horáček, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pánková, Václava
Opponents: Křepelová, Marika
Thesis language: Česky
Abstract:
Topic of this bachelor thesis explores influence of monetary policy and GDP on aggregate demand and differences between USA, Germany and Czech Republic. It uses annual and quarterly data since 1995 and for USA since 1985. The work proves influence of inflation and interest rates on this demand. There is significantly lower influence on Germany and Czech Republic then on USA because these European central banks have more strict monetary policy then FED. Second explored aspect is influence of GDP. It was proved that GDP influences aggregate demand in each country differently. It is partly due to transformation of Czech Republic and East Germany from socialistic system to free market economy and partly due to size and international economic integration.
Keywords: GDP; demand; inflation; interest rate

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 10. 2010
Date of submission: 5. 1. 2011
Date of defense: 3. 2. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/28183/podrobnosti

Files for download

    Last update: